Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • neka se izvrši; odluka domaćeg suda donesena u delibacijskom postupku kojom se određuje ovrha na temelju strane ovršne isprave te (u širem smislu) odluka kojom se strana odluka priznaje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI

Oznaka: PR5PNT
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Praćenjem predavanja i aktivnim sudjelovanjem u nastavi, te izradom seminarskih radova i uspješnim polaganjem ispita student stječe teorijska i praktična znanja o pomorskom prijevozu nuklearnih tvari, kao i pitanju odgovornosti za nuklearnu štetu.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


Kolegij posvećen izučavanju kompleksne problematike pomorskog prijevoza nuklearnih tvari. Radi se o prijevozu koji je, danas, više nego aktualan, s obzirom na to da se znatna količina ovog opasnog tereta upravo i prevozi morem. Nuklearne tvari prevoze se gotovo pola stoljeća u okviru svih grana prometa, a godišnje se, širom svijeta, preveze više od 20 milijuna takvih pošiljki. Pomorski prijevoz nuklearnih tvari karakterizira poseban način pakiranja i rukovanja navedenim teretom, njegova opasna kemijska priroda te posebna načela odgovornosti za nuklearnu štetu što, već samo po sebi, čini problematiku pomorskog prijevoza nuklearnih tvari zasebnim područjem istraživanja. Siguran prijevoz nuklearnog tereta u interesu je samog prijevoznika, krajnjeg primatelja, ali i svakog “običnog” čovjeka nastanjenog na području države koja je bilo polazište ili odredište, bilo tranzitno područje preko kojeg prolati taj opasan materijal.Nesagledive posljedice koje, po čovjeka ili okoliš, može izazvati tek jedna pogreška tijekom prijevoza nuklearnih tvari primorale su međunarodnu zajednicu, na čelu s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), na poduzimanje niza preventivnih I represivnih mjera kako bi spriječila i suzbila moguće štetne posljedice, te odgovornu osobu obvezala na naknadu nuklearne štete. Na pomorski prijevoz nuklearnih tvari primjenjuju se, uz određene specifičnosti, sva relevantna pravna pravila koja reguliraju pomorski prijevoz opasnih i štetnih tvari. IAEA je, međutim, još davne 1961. Godine objavila posebna Pravila za siguran prijevoz radioaktivnih materijala, koja danas služe kao polazište svih važnijih međunarodnih i nacionalnih propisa koji reguliraju ovu problenatiku. Pravila su se mijenjala u više navrata, posljednji put 1996. godine. Valja naglasiti da stupanj sigurnosnih uvjeta na pomorskim brodovima koji prevoze nuklearni teret uvelike nadmašuje iste uvjete na drugim trgovačkim brodovima, zahvaljujući, prvenstveno, dupliranju svih bitnih elemenata broda. Kako bi se prijevoz i uporaba nuklearnog materijala nesmetano razvijali, bilo je nužno pravno regulirati pitanje odgovornosti za nuklearnu štetu. Početkom 50-ih godina prošlog stoljeća doneseni su prvi nacionalni zakoni te je započela izrada međunarodnih propisa o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete.Najvažnijim međunarodnim konvencijama iz ovog područja smatraju se Pariška, Bečka, Bruxelleska konvencija o prijevozu i Konvencija o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu. Republika Hrvatska prilično je detaljno regulirala materiju koja se odnosi na nuklearne tvari i nuklearnu tehnologiju, kao i pitanje odgovornosti za nuklearnu štetu. Pozitivno pravo naše zemlje, vezano za dotičnu materiju, čine brojni zakoni, podzakonski akti te ratificirane međunarodne konvencije. S druge strane, Europska unija, na žalost, još ne posjeduje pravna pravila koja na jedinstven način, na razini Unije, normiraju problematiku pomorskog prijevoza nuklearnih tvari i koja bi bila primjenjiva na sve države članice. Europska unija, Međutim, teži ka usklađivanju postojećih propisa u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama, ugovorima i primjenjivim standardima. U okviru ovog kolegija, dakle, pružit će se pregled svih relevantnih domaćih i međunarodnih propisa koji normiraju prijevoz nuklearnih tvari morem te odgovornost za nuklearnu štetu.Preporučena literatura :

Amižić Jelovčić, P.: Pomorski prijevoz nuklearnih tvari s posebnim osvrtom na

odgovornost za nuklearnu štetu, Split, 2010.

Pomorski zakonik, N.N:, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari, N.N., 151/03

Zakon o odgovornosti za nuklearne štete, N.N:, br. 143/98

Zakon o nuklearnoj sigurnosti, N.N., br. 173/03


Dopunska literatura:

Amižić Jelovčić, P

.: Najvažniji izvori nuklearnog prava Republike Hrvatske

,Pravo u gospodarstvu, br.4., Zagreb, 2008.Amižić Jelovčić, P.:

Odgovornost prijevoznika za nuklearnu štetu s posebnim osvrtom naKonvenciju o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu,Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br.2, Split, 2008.Bievre Aline, F.M

.:Liability and Compensation for Damage in Connection with theCarriage of Hazardous and Noxous Substances by Sea,Journal of Maritime Law and Commerce, Vol.17., No.1, 1986.Filipović, V.:

Vanugovorna odgovornost za štete prouzrokovane pomorskim prijevozomnuklearnog materijala,

Split, 1973.Filipović, V.:

Odgovornost za nuklearne štete

, Zagreb, 1980.Grabovac, I.:

Konvencije pomorskog prava s napomenama i komentarskim bilješkama,Split, 1984.Grabovac, I.:

Odgovornost za nuklearne štete u hrvatskom pravu,Pravo i porezi, br.9., Zagreb, 2005.Grabovac, I. – Amižić, P.:

Pomorski prijevoz nuklearnih tvari s posebnim osvrtom naKonvenciju o građanskoj odgovornosti za pomorski prijevoznuklearnih tvari iz 1971. godine,Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br.1., Zagreb, 2008.Luttenberger, A.:

Izvanugovorna odgovornost za nuklearne štete u pomorskom prijevozu

,Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1993.Lyman, E.S.:

The Sea Shipment of Radioactive materials: safety and EnvironmentConcerns,Nuclear Control Institute Transport Paper, 1999.Williamson, S.

The special problems involved in the maritime carriage of fissile materials

,Maritime Carriage of Nuclear Materials, IAEA, Vienna, 1973.


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Upitnici i ocjena od strane studenata te promatranje nastave i ocjena od strane matičnog fakulteta.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login