Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • alternativno ovlaštenje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KOPNENO I ZRAČNO PRAVO

Oznaka: PR5KZP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Praćenjem predavanja i aktivnim sudjelovanjem u nastavi, te izradom seminarskih radova i uspješnim polaganjem ispita student stječe teorijska i praktična znanja o pravnom normiranju prijevoza kopnenim i zračnim putem posebice u odnosu na odgovornost prijevoznika za štetu koja može nastati prilikom obavljanja kopnenog i zračnog prijevoza.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

Kolegij posvećen izučavanju kompleksne problematike prijevozno ugovornog prava kopnenog prometa ( cestovnog i željezničkog ) i zračnog prometa. S obzirom da je u predmetnom slučaju riječ o brojnim pravnim odnosima koji se javljaju prilikom prijevoza stvari i putnika, od iznimnog je značaja ukazati na materijalne i formalne izvore prava kopnenog i zračnog prometa, obvezatnost sklapanja ugovora o prijevozu u kopnenom i zračnom prometu, obvezama ugovornih stranaka i odgovornosti prijevoznika za štete koje mogu nastati prilikom obavljanja prijevoza. Stoga će se u okviru ovog kolegija iznijeti imovinskopravni, upravnopravni i javnopravni segmenti kopnenog i zračnog prava. Dinamika razvoja i međunarodni karakter obavljanja kopnenog i zračnog prometa zahtijevali su donošenje brojnih međunarodnih akata kojima se na međunarodnoj razini nastojalo pravno normirati ove iznimno važne grane prometnog prava. Najvažnijim međunarodnim konvencijama iz ovog područja smatraju se Varšavska konvencija iz 1929. god., Haaški protokol o izmjenama Varšavske konvencije iz 1955. god., Guatemalski protokol iz 1971. god., Montrealski protokol iz 1975. god., Konvencija o međunarodnom prijevozu željeznicama iz 1980. god. s Jedinstvenim pravilima o ugovoru o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika i prtljage i Jedinstvenim pravilima o ugovoru o međunarodnom željezničkom prijevozu robe, Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom iz 1956. god. i Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage iz 1973. god. Međunarodnopravno normiranje predmetne problematike iziskivalo je potrebu primjene i prilagodbe međunarodnih rješenja unutar nacionalnih zakonodavstava brojnih država svijeta. Hrvatsko pozitivno kopneno i zračno pravo čine svi zakonski propisi ( Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakonom o zračnom prometu, Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu itd.) i podzakonski akti koji reguliraju pitanja prijevoza robe i putnika u kopnenom i zračnom prometu, ali i mnogobrojnost međunarodnih izvora ( ratificiranih međunarodnih konvencija ). U okviru ovog kolegija, dakle, pružit će se pregled svih relevantnih domaćih i međunarodnih propisa koji normiraju najvažnija pitanja kopnenog i zračnog prava.


Preporučena literatura :
1.Željka Primorac-Mara Barun: Zaštita prava putnika u kopnenom prijevozu, Pravni fakultet, Split, 2017., str.3.-80.
2.Ivo Grabovac-Slobodan Kaštela: Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava, HAZU-Književni krug Split, 2013., str. 205.-280.
Dopunska literatura: 1.Ivo Grabovac: Temelj odgovornosti u prometnom pravu, Književni krug, Split, 2000.
2.Nikoleta Radionov; Tomislav Novačić: Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika – stari interesi i nova rješenja, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 3. – 4., 2002.
3.Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu ( NN, br. 132/98, 63/08, 134/09, 94/13)
4.Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ( NN, br. 82/13)
5.Zakon o ugovoru o prijevozu u željezničkom prometu ( NN, br. 87/96)
6.Zakon o zračnom prometu ( NN, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14)
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Upitnici i ocjena od strane studenata te promatranje nastave i ocjena od strane matičnog fakulteta.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login