Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • uglavak kojim se dopušta zemljišnoknjižni upis

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Oznaka: PR5OBO
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6
Kompetencije koje se stječu:

Svrha je kolegija da se studenti upoznaju sa strukturom propisa iz područja obveznih osiguranja u Republici Hrvatskoj, stjecanje sposobnosti boljeg razumijevanja i tumačenja relevantnih odredaba europske pravne stečevine i usklađivanja hrvatskog pravnog poretka sa važećim međunarodnim konvencijama, preporukama i rezolucijama kojima se na međunarodnoj razini uređuje problematika obvezatnosti osiguranja. Praćenjem predavanja i aktivnim sudjelovanjem u nastavi, te izradom seminarskih radova i uspješnim polaganjem ispita stječu se teorijska i praktična znanja o sustavu obveznih osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija prava.

Sadržaj:

1. OPĆENITO O OBVEZNIM OSIGURANJIMA. IZVORI PRAVA OBVEZNIH OSIGURANJA – MEÐUNARODNI I NACIONALNI.
2. OSNOVNA OBILJEŽJA OBVEZNIH OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI U NACIONALNOM PRAVNOM SUSTAVU.
3. OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PROMETU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA.
4. OSIGURANJE VLASNIKA VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA.
5. OSIGURANJE ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA ODNOSNO OPERATORA ZRAKOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA I PUTNICIMA
6. OSIGURANJE VLASNIKA BRODICE ODNOSNO JAHTE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA.
7. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA BRODA ZA ONEČIŠĆENJE MORA IZLIJEVANJEM ULJA KOJE SE PREVOZI KAO TERET.
8. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA BRODA ZA ONEČIŠĆENJE U SVEZI S PRIJEVOZOM OPASNIH I ŠTETNIH TVARI MOREM.
9. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA NUKLEARNOG BRODA ZA NUKLEARNU ŠTETU.
10. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA BRODA ZA ŠTETU ZBOG ONEČIŠĆENJA MORA IZLIJEVANJEM POGONSKIH ULJA S BRODA.
11. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA PODRTINE ZA POKRIĆE TROŠKOVA LOCIRANJA, OZNAČAVANJA I UKLANJA PODRTINE.
12. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POMORSKOG PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETU ZBOG SMRTI ILI TJELESNE OZLJEDE PUTNIKA.
13. OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI – OPĆE ZNAČAJKE.
14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA.
15. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI STEČAJNIH UPRAVITELJA. PREDROK.

Preporučena literatura : 1.Marijan Ćurković: Obvezna osiguranja u prometu, Inženjerski biro, Zagreb, 2013.
2.Željka Primorac: Pomorska obvezna osiguranja, doktorska disertacija, Pravni fakultet u Splitu, Split, 2011.
3.Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredbi, Tectus, Zagreb, 2009.
4.Pomorski zakonik (NN, br. 181 /04, 76/07, 146/ 08, 61/11, 56/13, 26/15)
5.Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 78/15) – čl. 921. – 989.
6.Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 151 /05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14)
7.Zakon o javnom bilježništvu (NN, br. 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16)
8. Zakon o odvjetništvu (NN, br. 9/94, 117/08, 75/09, 18/11)
9. Stečajni zakon (NN, br. 71/15)
Dopunska literatura:
1.Ivica Crnić: Odštetno pravo, Zgombić&Partneri, Zagreb, 2008.
2. Dorotea Ćorić: Onečišćenje mora s brodova – Međunarodna i nacionalna pravna regulativa, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2009.
3. Marijan Ćurković: Osiguranje od odgovornosti pri obavljanju djelatnosti, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 1995.
4. Steven J. Hazelwood: P&I Clubs Law and Practice, LLP Professional Publishing, London-Hong Kong, 2000.
5. Drago Pavić: Pomorsko osiguranje (pravo i praksa), Književni krug, Split, 2012.
6. Nastavni materijali sa predavanja.
Oblici provođenja nastave: izborni / diplomski / predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studenti će imati mogućnost permanentnog komuniciranja s nastavnikom na predavanjima, individualnim konzultacijama i putem e-maila. Studenti će biti upoznati s širom tematikom i tehnikom izrade seminarskog rada kroz samostalan izbor teme seminarskog rada i obradom izabrane teme kroz analizu pojedina instituta komparativnim prikazom na europskoj i međunarodnoj razini, sudskoj praksi, uvjetima osiguranja i dr.Nastavnik će biti dostupan studentima za pomoć oko izrade seminarskog rada i pomaganja u svladavanju predviđenog nastavnog gradiva.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login