Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

EUROPSKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO

Oznaka: PR5EGP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

  I/ GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO VIJEĆA EUROPE
A - Građanska procesna prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.)
1/ Odredbe čl. 6. Konvencije
* građanskopravna stvar; pristup sudu; pravično suđenje (ravnopravnost oružja, kontradiktornost, izjašnjavanje o stavovima suda i trećih osoba); neovisnost i nepristranost suda; razumni rok; javnost suđenja i izricanja presude
2/ Odredbe čl. 13. Konvencije - pravo na djelotvoran pravni lijek
B - Europski sud za ljudska prava
nadležnost suda (čl. 32.); međudržavni sporovi (čl. 33.); pojedinačni zahtjevi (čl. 34.); uvjeti dopuštenosti (čl. 35.) /iscrpljenost raspoloživih domaćih pravnih sredstava; rok od 6 mjeseci od dana donošenja konačne odluke; anoniman zahtjev; res judicata; litispendencija; nepostojanje novih relevantnih činjenica; suprotnost zahtjeva s odredbama Konvencije; očita neosnovanost; zlouporaba prava; odbacivanje zahtjeva/; intervencija treće stranke (čl. 36.); brisanje zahtjeva s liste (čl. 37.); razmatranje slučaja (čl. 38.); postizanje prijateljskog rješenja (čl. 38. i 39.); javnost rasprava i pristup dokumentima (čl. 40.); pravedna naknada (čl. 42.); presude vijeća, konačnost, obrazloženje, obvezatna snaga, izvršenje (čl. 43.-46.); savjetodavna aktivnost suda (čl. 47.-49.); troškovi suda (čl. 50.)
C - Primjeri presuda Europskog suda za ljudska prava
II/ GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE
A/ ORGANIZACIJSKO POSTUPOVNO PRAVO
I/ SUDOVI EUROPSKE ZAJEDNICE – OPĆENITO
II/ SUD PRAVDE
1/ Naziv i sjedište; 2/ Nadležnost; 3/ Ugovor iz Nice; 4/ Sudska praksa Europskog suda kao izvor prava; 5/ Sastav; 6/ Nezavisni odvjetnik (Advocates General); 7/ Organizacija i rad suda (plenum i vijeća, odluke); 8/ Stručna i administrativna služba
III/ PRVOSTUPANJSKI SUD
1/ Nastanak; 2/ Naziv i sjedište; 3/ Nadležnost; 4/ Sastav; 5/ Postupanje u pojedinim predmetima; 6/ Pravni lijekovi (žalba i preispitivanje odluke).
IV/ SPECIJALIZIRANI SUDOVI
1/ Općenito; 2/ Sud za službeničke sporove; 3/ Nova pravosudna tijela.
B/ FUNKCIONALNO POSTUPOVNO PRAVO
I/ STADIJI POSTUPKA
1/ Pokretanje postupka; 2/ Prikupljanje procesnog materijala; 3/ Javno zasjedanje; 4/ Odlučivanje; 5/ Postupak pred Prvostupanjskim sudom.
II/ INTERVENCIJA I PRIVREMENE MJERE
III/ JEZIK POSTUPKA
IV/ ZASTUPANJE
V/ TROŠKOVI POSTUPKA
VI/ PRAVNI LIJEKOVI
1/ Revizija; 2/ Preispitivanje odluke Prvostupanjskog suda.
VII/ POSTUPAK PO ZAHTJEVU TREĆIH OSOBA
VIII/ ZAHTJEV ZA TUMAČENJE I ISPRAVAK PRESUDE
IX/ IZVRŠENJE ODLUKA SUDA
X/ OBJAVLJIVANJE ODLUKA SUDA
C/ VRSTE POSTUPAKA
I/ TUŽBA ZA PONIŠTAJ (čl. 230.-231.)
II/ PROPUŠTANJE ADMINISTRACIJE (čl. 232.)
III/ PRIGOVOR NEZAKONITOSTI (čl. 241.)
IV/ POVREDA UGOVORA OD STRANE ČLANICA (čl. 226.)
V/ SPOR PUNE JURISDIKCIJE (čl. 229.)
VI/ PRETHODNO ODLUČIVANJE (čl. 234.)
VII/ ODŠTETNA ODGOVORNOST ZAJEDNICE (čl. 235.)
VIII/ SLUŽBENIČKI SPOROVI (čl. 236.)
IX/ DAVANJE MIŠLJENJA (čl. 300.)
X/ ODLUČIVANJE NA TEMELJU ARBITRAŽNE KLAUZULE (čl. 238.)
D/ RAČUNOVODSTVENI SUD
E/ UREDBA VIJEĆA (22. PROSINCA 2000.) O SUDSKOJ NADLEŽNOSTI, PRIZNANJU I OVRSI U GRAÐANSKIM I TRGOVAČKIM PREDMETIMA
III// HRVATSKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO S INOZEMNIM ELEMENTOM
Međunarodna pravna pomoć; Suđenje strancima/imunitet; Stranačka i parnična sposobnost; Nadležnost u međunarodnim sporovima; Dostava u inozemstvu; Punomoćnik za pismena; Aktorska kaucija; Jezik u postupku; Priznanje inozemnih odluka; Izvršenje inozemne odluke.

Preporučena literatura : Siniša Triva – Mihajlo Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004.
Mihajlo Dika, O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», god. 42., 11992., br. 4, str. 511.-534.
Alan Uzelac, Zavisnost i nezavisnost: neka komparativna iskustva i prijedlozi uz položaj sudstva u Hrvatskoj, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», god. 42., 11992., br. 4, str. 575.-594.
Gordana Mršić, Neki slučajevi podnošenja ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta, «Hrvatska pravna revija», god. IV, 2004., br. 4, str. 46.-58.
M. Dika, Pravo na nezavisnog suca, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Supplement, 1989., str. 885.
J. Crnić, Iscrpljivanje domaćih pravnih sredstava - uvjet dopuštenosti postupka pred Europskom komisijom za ljudska prava (i Europskim sudom za ljudska prava), "Informator", br. 4587. od 21. veljače 1998. god.
J. Kregar - I. Goranić, Uvjeti dopuštenosti postupka pred Europskim sudom za ljudska prava, "Informator", br. 4580. od 28. siječnja 1988. god.
I. Goranić, Okončanje postupka unutar domaćeg pravnog sustava kao uvjet dopuštenosti tužbe Europskoj komisiji i Europskom sudu za ljudska prava, "Vladavina prava", 1998., god. II, br. 1, str. 39.
A. Uzelac, Hrvatsko procesno pravo i jamstvo "pravičnog postupka" iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", v. 19, Supplement, 1998., str. 1005.
J. Garašić, O upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", v. 19, Supplement, 1998., str. 967.
LUKINA-KARANOVIĆ, L., Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», god 53, 2003., br. 2, str. 407.-419.
IVIČEVIĆ KARAS, E., Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», 57, 2007., br. 4-5, str. 761.-788.
ŠERNHORST, N., Primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – prikaz odluke Ustavnog suda RH, «Pravo i porezi», 2007., br. 5., str. 22.-23.
MRŠIĆ, G., Procesna jamstva pravičnog suđenja, «Informator», br. 5590. od 3. listopada 2007., str. 17.-18.
OMEJEC, J., Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Prvi dio), «Hrvatska pravna revija», god. VII, 2007., br. 7-8, str. 1.-11.
OMEJEC, J., Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Drugi dio), «Hrvatska pravna revija», god. VII, 2007., br. 9, str. 1.-15.
VUGIĆ, M., Sudovi – pravo na pristup informacijama, «Informator», broj 5453. od 10. lipnja 2006., str. 1.-2.
MILIVOJEVIĆ KRULJAC, L., Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine i mehanizmi njihove zaštite putem Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, «Hrvatska pravna revija», god. V., 2005., br. 12, str. 18.-23.
LONGIN PEŠ, V., Odluke Europskog suda protiv RH i njihovo značenje, «Pravo i porezi», god. V, 2005., br. 12, str. 77.-80.
GRDINIĆ, E., Pravo na pošteno suđenje u postupcima građansko-pravne prirode zajamčeno čl. 6. st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, «Hrvatska pravna revija», god. V, 2005., br. 9, str. 7.-16.
N. Vajić, Duljina sudskog postupka u Hrvatskoj i praksa Europskog suda za ljudska prava, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu", god. 51., 2001., br. 5, str. 981.-990.
Alan Uzelac, Efikasnost pravosuđa u europskom kontekstu: usporedba funkcioniranja europskih pravosudnih sustava, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», vol. 55, 2005., br. 3.-4., str. 1101.-1136.
Petar Klarić, Pravo na suđenje u razumnom roku, «Informator», god. LIII, br. 5350. od 15. lipnja 2005. god., str. 1-2.
Željko Potočnjak, Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – neki prijedlozi za unapređenje hrvatskog sustava na temelju stranih iskustava, «Hrvatska pravna revija», god. V, 2005., br. 4, str. 1.-15.
D. Gomien - D Harris - L. Zwaak, Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter, Council of Europe Publ., Strasbourg, 1996.
JP. van Dijk - G. J. H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer-Boston, 1990.
Tamara Ćapeta, Sudovi Europske unije – nacionalni sudovi kao europski sudovi, Zagreb, 2002.
T. C. Hartley, The Foundations of European Community Law, 4. izdanje, Oxford University Press, 1998.
Krešimir Sajko, Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 22. prosinca 2000. godine i hrvatske parnične stranke, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», vol. 53, 2003, br. 3.-4., str. 653.-670.
VAJIĆ, N., Europski sud za ljudska prava, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», 49, 1999., br. 3-4, str. 487.-529.
ZRILIĆ, Z., Hrvatski parnični postupak i referiranje Europskom sudu pravde, «Informator», 5520. od 31. siječnja 2007., str. 1.-3.
MARIČIĆ, D., Međunarodni sud pravde, «Informator», br. 5594. od 17. listopada 2007., str. 6.-8.
TRSTENJAK, V., Nadležnost i organizacija sudova u Evropskoj uniji, «Evropski pravnik», 2006., br. 1, str. 61.-82.
MARČIĆ, D., Europski sud za ljudska prava i Sud Europskih zajednica (1. dio), «Informator», broj 5419. od 11. veljače 2006., str. 17.-18.
MARČIĆ, D., Europski sud za ljudska prava i Sud Europskih zajednica (1. dio), «Informator», broj 5430.-543. od 22. i 25. ožujka 2006., str. 3.
ĆIKOVIĆ, H., Europska sudska praksa, «Informator», god. LIII, br. 5194. od 13. siječnja 2006., str. 4.-12.
PERIŠIN, T., Zaštita ljudskih prava po Ustavu Europske unije, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», god. 55, 2005., br. 5, str. 1221.-1241.
RUBIĆ, M., Zaštita ljudskih prava u Ustavu Europske unije, «Informator», br. 5443. od 6. svibnja 2006., str. 8. i 13.
BARBIĆ, B., Prethodni postupak pred Europskim sudom po čl. 234. Ugovora o Europskoj zajednici, «Pravo u gospodarstvu», vol. 44, 2005., br. 5, str. 73.-122.
BABIĆ, D., Prorogacija međunarodne nadležnosti u europskom pravu, «Hrvatska pravna revija», god. VI, 2006., br. 6, str. 74.-87.
Hrvoje Sikirić, Uredba Vijeća (EZ) br. 1347/2000. od 29. svibnja 2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti za zajedničku djecu bračnih drugova – pravila o priznanju i ovrsi, opće i prijelazne odredbe, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», vol. 54, 2004., br. 3-4, str. 489.-541.
Nina Tepeš, Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini – europska i hrvatska pravna rješenja, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», vol. 55, 2005., br. 1, str. 30.-78.
Iskra Bubaš, Ovlast i obveza nacionalnih sudova da upute zahtjev Europskom sudu za tumačenje i ocjenu valjanosti prava Europske zajednice u prethodnom postupku, «Odvjetnik», god. 75., 2002., br. 5.-8., str. 33.-49.
W. Kennett, The Brussels I Regulation, ICLQ, vol. 50, July 2001., str. 725.-737.
Vesna Rijavec, Evropsko civilno procesno pravo, «Pravnik», let. 48., 1993., br. 4.-6., str. 149.-166.
Aleš Galić, Začasne odredbe v evropskem civilnem procesnem pravu, «Zbornik znanstvenih razprav», letnik LXIV, 2004., str. 125.-154.
Peter Kaye, Nationality and the European convention on the jurisdiction and enforcement of judgments, «International and Comparative Law Quartely», vol. 37., 1988., April, str. 268.-282.
VUKOVIĆ, Ð. – KUNŠTEK, E., Međunarodno građansko postupovno pravo, Zagreb, 2005.
KOVAČEVIĆ ČAVLOVIĆ, J., Međudržavne komunikacije i pravna pomoć, «Informator», br. 5315. od 12. veljače 2005., str. 5.-7.
DIKA - KNEŽEVIĆ - STOJANOVIĆ, Komentar zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu, Beograd, 1991.
Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login