Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Pretor (sudac) ne vodi računa o sitnicama, o stvarima beznačajne vrijednosti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

EUROPSKO OBITELJSKO MEÐUNARODNO PRIVATNO I MEÐUNARODNO PROCESNO PRAVO

Oznaka: PR5EOM
Vrsta: izborni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS
V. godina studija - IX. semestar
Predavanja + Seminari
Ciljevi predmeta: Razumijevanje temeljnih segmenata europskog obiteljskog međunarodnog privatnog i procesnog prava, a također i sposobnost primjene stečenih znanja u praksi.
Kompetencije koje se stječu:

1.Student će nabrojati izvore hrvatskog i europskog obiteljskog međunarodnog privatnog prava.
2.Student će objasniti institute europskog obiteljskog međunarodnog i procesnog prava.
3.Student će interpretirati relevantne zakonske odredbe.
4.Student će primjeniti stečeno znanje na konkretan problem.
5.Student će povezati i usporediti rješenja sadržana u različitim zakonskim aktima.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


1.Pojam europskog međunarodnog privatnog prava i europeizacija međunarodnog privatnog prava. Povijest razvitka europskog međunarodnog privatnog prava.
2.Pravni ustroj europskog međunarodnog privatnog prava: od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona.
3.Legislativna nadležnost EU za reguliranje privatnopravnih situacija s prekograničnim/međunarodnim obilježjem. Vanjska nadležnost EU i europsko međunarodno privatno pravo.
4.Izvori europskog međunarodnog privatnog prava u širem smislu. Uloga Suda EU u sustavu europskog i autonomnog međunarodnog privatnog prava.
5.Utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo. Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o osnivanju EZ na međunarodno privatno pravo.Važnost primarnog asocijacijskog prava za hrvatsko obiteljsko međunarodno privatno i procesno pravo.
6. Dilema: uređivanje obiteljskog međunarodnog privatnog i procesnog prava konvencijama ili sekundarnim europskim pravom?
7.Haška konvencija iz 1980.(nezakonito odvođenje ili zadržavanje djeteta)
8.Haška konvencija iz 1996. (roditeljska odgovornost)
9. Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 (bračni predmeti i roditeljska odgovornost)
10.Uredba Vijeća (EZ) br. 1259/2010 (mjerodavno pravo za razvod braka)
11. Uredba vijeća (EZ) br. 4/2009 (uzdržavanje, nadležnost i priznanje i ovrha)
12. Haški protokol iz 2007. (mjerodavno pravo za uzdržavanje)
13. Praksa Suda EU

Preporučena literatura :
Medić Musa, I.: Komentar Uredbe Bruxelles II bis u području roditeljske skrbi, Osijek, 2012.
Medić Musa, I.: Poboljšana suradnja – Quo vadis Europa?, Zbornik PFZ, 62, (1-2) 257-288, 2012.
Medić Musa I./Božić, T.: Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djeteta (1980) – casus belli, u: Rešetar, B. (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Osijek, 2012., str. 161.-198.
Bouček, V.: Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava, Zagreb, 2009. – odabrana poglavlja
Sikirić, H.: Uredba Europskog Vijeća br. 2201/2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000, u: Europski sudski prostor, Maribor, 2005.
Župan, M.: Roditeljska skrb u sustavu Haške konvencije o mjerama za zaštitu djece (1996), u: Rešetar, B. (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Osijek, 2012., str. 199.-288.

Dopunska literatura:
Župan, M.: Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u međunarodnom privatnom pravu EU (doktorska disertacija), Rijeka, 2009.
Župan, M.: Dijete u međunarodnom privatnom pravu, u: Rešetar, B. (ur.), Dijete i pravo, Osijek, 2009., str. 223.-272.
Petrašević, T.: Dijete u pravu Europske unije, u: : Rešetar, B. (ur.), Dijete i pravo, Osijek, 2009., str. 273.-296.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login