Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • gospodar parnice; stranka koja je ovlaštena da svojim dispozicijama utječe na sudbinu parnice

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ORGANIZACIJA PRAVOSUÐA

Oznaka: PR5ORP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 A/ UVOD U ORGANIZACIJU PRAVOSUÐA U RH
1. Pravosuđe: definicija i razgraničenje, značenje za proces europskih integracija
2. Institucije i profesije koje sudjeluju u obavljanju pravosuđenja: opći pregled
3. Nezavisnost pravosuđa – individualni i profesionalni aspekti
4. Pravo na pristup pravosuđu – pravo na suđenje u razumnom roku
5. Sudbena vlast: definicija i razgraničenje
6. Efikasnost pravosuđa: definicija, evaluacija i pravosudne statistike
7. Reforma pravosuđa: pregled problema i mogući pravci kretanja

B/ ORGANIZACIJA PRAVOSUÐA - POSEBNI DIO
8. Ustrojstvo sudova u RH i pravni položaj sudaca
9. Ustavni sud – ustavna tužba
10. Europski sud za ljudska prava
11. Uloga i sastav Državnog sudbenog vijeća
12. Državni odvjetnik
13. Uloga i sastav državnoodvjetničkog vijeća
14. Odvjetnik
15. Pučki pravobranitelj
16. Pravobranitelj za djecu
17. Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
18. Javni bilježnik

Preporučena literatura :  AVIANI, D., Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske: hrvatski parlamentarni ombudsman, "Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci", br.19, 1998., str. 85-114.
CRNIĆ, I., Preduvjeti za učinkovito funkcioniranje pravosuđa u Republici Hrvatskoj i jamstva njegove neovisnosti, "Referat za 3. Stalnu konferenciju predsjednika vrhovnih sudova", Varšava, Poljska, 10. lipnja 2003.
CRNIĆ, J., Hrvatsko pravosuđe: pouke i perspektive, "Zbornik radova s međunarodne konferencije održane 17. i 18. listopada 2001. u Crikvenici", str. 1.-9.
ČIZMIĆ, J., Pružanje pravne pomoći od profesora i docenata pravnih predmeta na sveučilištima u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o odvjetništvu Republike Hrvatske, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", 31 (1994), 1/2 ; str. 153.-156.
ČIZMIĆ, J., Izuzeće suca zbog relativnih razloga s osvrtom na praksu Općinskog suda u Splitu, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", str. 249.-256.
ĆAPETA, T., Sudovi Europske unije – nacionalni sudovi kao europski sudovi, Zagreb, 2002.
DIKA, M., O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoeuropskom civilizacijskom krugu: pokušaj rekonstrukcije povijesne geneze, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu", 42/4 (suppl.): 1992., str. 511. – 533.
DIKA, M., Iskustvo u uvođenju notara u Hrvatskoj, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu", god. 38., 2001., str. 89. - 95.
DIKA, M., Pravo na nezavisnog suca, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu", izv. br. 1989, ; str. 18.- 42.
GARAŠIĆ, J., O upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", v. 19, Supplement, 1998., str. 967.
GRDINIĆ, E., Pravo na pošteno suđenje u postupcima građansko-pravne prirode zajamčeno čl. 6. st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, "Hrvatska pravna revija", god. V, 2005., br. 9, str. 7.-16.
JELČIĆ, O., Sudac i čuvanje službene tajne, "Časopis Društva hrvatskih sudaca", br. 4/93
JUG, J., Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezin utjecaj na svakodnevni rad sudaca i državnih odvjetnika, "Novi informator", 2006.
JUG, J., Nadležnosti i ovlasti građanskoupravnih odjela državnih odvjetništava, "Hrvatska pravna revija", prosinac 2004.
JUG, J., Odgovornost za štetu počinjenu od državnih odvjetnika ili zamjenika državnih odvjetnika, Narodne novine, svibanj 2006.
KOS, D., Sudbena vlast kao samostalni segment vlasti, "Hrvatska pravna revija", 1/2001., str. 1.-8.
MRŠIĆ GORDANA, Neki slučajevi podnošenja ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta, "Hrvatska pravna revija", god. IV, 2004., br. 4, str. 46.-58.
OMEJEC, J., Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Prvi dio), "Hrvatska pravna revija", god. VII, 2007., br. 7-8, str. 1.-11.
OMEJEC, J., Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Drugi dio), "Hrvatska pravna revija", god. VII, 2007., br. 9, str. 1.-15.
SESAR, M., Ocjenjivanje rada sudaca u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, SR Njemačkoj i Švicarskoj s posebnim osvrtom na okvirna mjerila za rad sudaca i metodologiju izrade ocjene sudaca, "Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu", god. 45 – br. 3. 2008 (89), str. 525. – 537.
SUČEVIĆ, M., Novi položaj odvjetnika kao punomoćnika u parničnom postupku prema noveli ZPP-a iz 2008., "Novela Zakona o parničnom postupku iz 2008.", Savjetovanje – Zagreb, 13. listopada 2008., Narodne novine d.d., str. 21.-26.
SVEDROVIĆ. M., Prijedlozi i primjedbe na tekst Prijedloga za donošenje Zakona o odvjetništvu s Nacrtom zakona, "Iudex", 1/1992.
TRIPALO, D., Promjene u nadležnosti USKOK-a i sudova po Noveli ZUSKOK-a, "Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu", broj 2/2005, str. 1.-38.
UZELAC, A., Hrvatsko pravosuđe: pouke i perspektive, "Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, Zbornik radova s međunarodne konferencije održane 17. i 18. listopada 2001. u Crikvenici", str. III. str. 1.-9.
UZELAC, A., Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću – elementi reforme organizacijskog sudbenog prava, "Pravo i porezi", 3/2001, str. 26.-36.
UZELAC, A., Zavisnost i nezavisnost: neka komparativna iskustva i prijedlozi uz položaj sudstva u Hrvatskoj, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu", god. 42., 11992., br. 4, str. 575.-594.
UZELAC, A., Efikasnost pravosuđa u europskom kontekstu: usporedba funkcioniranja europskih pravosudnih sustava, "Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu", vol. 55, 2005., br. 3.-4., str. 1101.-1136.
Dopunska literatura:  Ustav Republike Hrvatske, NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN br. 99/99, 29/02, 49/02.
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN – MU, br. 6/99.
Zakon o sudovima, NN, br. 28/13.
Sudski poslovnik, NN, br. 37/14 i 49/14.
Zakon o područjima i sjedištima sudova, NN br. 144/10 i 84/11.
Prekršajni zakon, NN, br. 107/07, 39/13, 157/13.
Zakonom o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, NN br. 137/09.
Zakon o državnom odvjetništvu, NN br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13.
Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, NN br. 84/11 i 130/11.
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, NN br. 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13.
Zakon o Državnom sudbenom vijeću, NN br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13.
Zakon o odvjetništvu, NN br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, NN br. 143/13.
Zakon o pučkom pravobranitelju, NN br. 76/12.
Zakon o pravobranitelju za djecu, NN br. 96/03.
Zakon o pravobranitelju za ravnopravnost spolova, NN br. 82/08.
Zakon o javnom bilježništvu, NN br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09.
BUDINSKI, J., Materijalni položaj sudaca kao čimbenik samostalnosti i neovisnosti sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, "Hrvatsko sudstvo", broj 5/1997; str. 24.-31.
BUDINSKI, J., Osvrt na stanje i funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, "Hrvatsko sudstvo", broj 1/1997; str. 16.-19.
GUTTMANN, B., O nekim pitanjima u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske povodom tužbe za zaštitu ustavnih sloboda i prava čovjeka i građana, "Hrvatsko sudstvo", broj 11/1999; str. 10.-18.
JUG, J., Uloga državnog odvjetništva u zemljišnoknjižnom postupku - supotpis ugovora i tabularna izjava, Narodne novine, studeni 2004.
KOS, D., Stalno obrazovanje sudaca - zalog kvalitetnijeg sudstva - Izlaganje održano na Međunarodnoj konferenciji Neovisnost i nepristranost pravosuđa 18. – 20. listopada 2001. godine u Crikvenici
MAJSTOROVIĆ, I., Zakon o pravobranitelju za djecu: korak naprijed u poštivanju i promicanju dječjih prava, "Revija za socijalnu politiku", svezak 11., br. 1. 2004.g., str. 123.-124.
Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH,
http://www.echr.coe.int(HUDOC); http://www.vlada.hr(Strasbourg)
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login