Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  •  imenovanje prethodnika

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

LIJEČNIČKO PRAVO

Oznaka: LP
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Medicinsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1/ Pojam i sadržaj liječničkog prava, liječničko zvanje i načela obavljanja liječničke djelatnosti.
2/ Liječnička djelatnost (Svrha i sadržaj; Način obavljanja lijeničke
djelatnosti; Ovlaštenje i uvjeti za obavljanje liječničke djelatnosti; Prestanak prava za obavljanje liječničke djelatnosti; Nedostojnost za obavljanje liječničke djelatnosti; Upis liječnika u Imenik liječnika Hrvatske liječničke komore; Liječnička iskaznica; Brisanje iz Imenika liječnika; Odobrenje za samostalan rad liječnika; Organizacija i obavljanje liječništva). (v. Privatna praksa, ZOZD)
3/ Prava i obveze liječnika u obavljanju liječničke djelatnosti (Pružanje i uskraćivanje liječničke pomoći; Međusobni odnosi liječnika i pacijenata; Priziv savjesti; Liječnička tajna; Obveza prijavljivanja; Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije; Liječničke svjedodžbe; Izbor drugoga liječnika; Pretraga liječničke ordinacije; Međusobni odnosi liječnika; Obveza obavještavanja drugoga liječnika).
4/ Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge (Stručno usavršavanje; Stručni nadzor nad radom liječnika; Suradnja Hrvatske liječničke komore i inspekcije ministarstva nadležnog za zdravstvo).
5/ Vrednovanje liječničke djelatnosti (Vrednovanje liječničkog rada; Cijena rada privatnih liječnika; Karitativni rad liječnika).
6/ Hrvatska liječnička komora (Obvezatnost udruživanja u Hrvatsku
liječničku komoru; Iznimke od obveznog udruživanja u Komoru; Javne
ovlasti Komore; Poslovi Komore; Tijela Komore; Nadzor nad radom
Komore; Suradnja Komore s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i
drugim tijelima; Obavještavanje Komore; Opći akti Komore – Statut;
Financiranje rada Komore; Fond uzajamne pomoći; Plaćanje članarine i druge financijske obveze člana Komore).
7/ Kodeks medicinske etike i deontologije.
8/ Arbitraža.
9/ Disciplinska odgovornost liječnika (Disciplinske povrede; Teža i lakša disciplinska povreda; Disciplinska tijela; Disciplinske mjere; Novčana kazna; Pokretanje disciplinskog postupka; Odgovarajuća primjena zakona; Zastara; Prekršajna odgovornost liječnika).

Preporučena literatura : HERVEY, T. – McHALE, J. V., Health Law and the European Union, Cambridge, 2004.
LAUFS-UHLENBRUCK, Handbuch des Arztrechts, Munchen, 2002.
DEUTSCH-SPICKHOFF, Medizinerecht, Berlin, 2003.
STAUCH, M. – WHEAT, K., Sourcebook on Medical Law, London- Sydney, 1999.,
BABIĆ, T. – ROKSANDIĆ, S., Osnove zdravstvenog prava, Zagreb, 2006.
ČIZMIĆ, J., Medicinsko pravo – pojam, izvori, načela, rad objavljen u zborniku radova s Poslijediplomskog tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije «Liječnička pogreška – medicinski i pravni aspekti», Split, 02.- 04. ožujka 2007., str. 11-36.
RADIŠIĆ, J., Medicinsko pravo, Beograd, 2004.
MILIČIĆ, V., Deontologija profesije liječnik – život čovjeka i integritet liječnika – ćudoredna raskrižja bioetike, Zagreb, 1996.
ŠEGOTA, I., Nova medicinska etika (bioetika), Rijeka, 2000.
TURKOVIĆ, K. – DIKA, M. – GORETA, M. – ÐURÐEVIĆ, Z., Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – s komentarom i prilozima, Zagreb,
2001. Liječnička pogreška – medicinski i pravni aspekti, zbornik radova, urednici
JANKOVIĆ, S. – ČIZMIĆ, J., Split, 2007.
Zakon o lječništvu, «Narodne novine», broj 121/03.
Zakonu o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 121/03., 48/05.,85/06.
Dopunska literatura: REHBERG, J., Handbuch des Arztrechts, Zurich, 1994.
ČIZMIĆ, J., Pravno uređenje instituta liječničke tajne u hrvatskom pravu,
«Pravo i porezi», god. XVI., 2007., br. 2., str. 12-25.
DEUTSCH, E, Medizinrecht/ Arztrecht, Arzneimittelrecht und
Medizinprodukterecht, Springer, Berlin, 1997.
BEAUCHAMP,T.L./CHILDREESS, J.F, Principles of biomedical ethics,
Oxford University Press, 2001.
Oblici provođenja nastave: obvezni / predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: obvezni / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login