Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor zlog (nelojalnog) ponašanja i vođenja parnice; prigovor intervenijenta protiv stranke koja se poziva na intervencijski efekt pravomoćne presude

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEDICINSKO GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO

Oznaka: MGPP
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Medicinsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1.1. Zaštita prava pacijenata u parničnom postupku
1.1.1. Udružna tužba
- procesna legitimacija udruga za zaštitu pacijenata
- općenito
- komparativno
- hrvatsko pravo (de lege lata/ de lege ferenda)
(problematika: - ostvarivanje kolektivnih interesa pacijenata tužbama protiv
zdravstvenih ustanova ili liječnika pojedinaca radi korekcije općih uvjeta
poslovanja i prakse; - tužbe za propuštanje određene prakse, na izostavljanja
određenih klauzula u poslovanju; - regulacijske tužbe (tužbe kojima se traži
nalaganje određenoga ponašanja, unošenja odgovarajućih regula u „opće
uvjete poslovanja“; - teret dokazivanja).
1.1.2. Ostvarivanje individualnih prava pacijenata
1.1.2.1. na liječničku zaštitu
1.1.2.2. na naknadu štete
- zbog uskraćivanja zaštite
- zbog neadekvatnog medicinskog tretmana (liječenja)
- zbog povrede prava osobnosti
1.1.2.3. naknada imovinske i neimovinske štete
(problematika: - legitimacija, aktivna - pacijent, pasivna - zdravstvena
ustanova i njezin osnivač, individualni liječnik; - tužbeni zahtjevi; -
problemi medicinskog vještačenja; - utvrđivanje visine štete i određivanje
visine naknade štete po slobodnoj ocjeni (223. ZPP); - tužbe protiv
pružatelja medicinskih usluga i osiguravajućih društava – suparničarstvo,
nadležnost).
1.1.3. Parnice radi utvrđivanja očinstva i materinstva
(problematika: - legitimacija; - medicinsko vještačenje; - dužnost
podvrgavanja medicinskom vještačenju; - vrednovanje uskraćivanja
suradnje).
2. Medicinsko izvanparnično procesno pravo
2.1. Izvanparnična prisilna hospitalizacija
2.2. Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti
3.3. Medicinsko vještačenje u izvanparničnom postupku.
3. Medicinsko ovršno pravo
3.1. Ostvarivanje novčanih tražbina (problemi izuzimanja od ovrhe i
ograničenja ovrhe)
3.2. Ostvarenje nenovčanih zahtjeva
3.3. Privremene mjere.
4. Medicinsko stečajno pravo
4.1. Stečaj medicinskih ustanova
4.2. Stečaj individualnih liječnika (de lege lata i de lege ferenda).
5. Ostvarivanje prava pacijenata i udruga za zaštitu pacijenata u
postupku pred ustavnim sudom RH i pred Sudom za ljudska prava
Vijeća Europe
6. Problemi medicinskog dokazivanja
6.1. Zdravstveni radnici kao vještaci
6.2. Zdravstvene ustanove kao vještaci
6.3. Zdravstveni radnici kao svjedoci
6.4. Medicinska dokumentacija kao dokazno sredstvo
6.5. Dužnost ediranja medicinske dokumentacije u sudskom postupku
6.6. Zdravstveni radnici i ustanove kao vještaci.

Preporučena literatura : TRIVA, S. – DIKA, M., Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004.
TRIVA, S. - DIKA, M., /Sudsko izvršno pravo/, Zagreb, 1984. BABIĆ, T. –
ROKSANDIĆ, S., Osnove zdravstvenog prava, Zagreb, 2006.
TURKOVIĆ, K. – DIKA, M. – GORETA, M. – ÐURÐEVIĆ, Z., Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – s komentarom i prilozima, Zagreb,
2001.
MULHERON, R., The Class Action in Common Law Legal Systems: A Comparative Perspective, Oxford - Potland Oregon, 2004.
DIKA - KNEŽEVIĆ - STOJANOVIĆ, Komentar zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu, Beograd, 1991.
VAN DIJK, J. P. - VAN HOOF, G. J. H., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Deventer-Boston, 1990.
DIKA, M., Udružna tužba kao instrument apstraktne zaštite potrošača, «Hrvatska pravna revija», god. III, 2003., br. 10, str. 37.-43.
DIKA, M., Insolvencijsko pravo, Zagreb, 1998.
GAVELLA, N., Osobna prava, I. dio, Zagreb, 2000.
TRIVA, S. - DIKA, M., Izvanparnično procesno pravo, Zagreb, 1984.
Dopunska literatura: RADIŠIĆ, J., Medicinsko pravo, Beograd, 2004.
HERVEY, T. – McHALE, J. V., Health Law and the European Union,
Cambridge, 2004.
KRULJ, LJ. i drugi, Aktuelni pravni problemi u medicini, Beograd, 1996.
HALE, J.Mc / FOX, M./ MURPHY, J, Health Care Law: Text, Cases and
Materials, London, 1997.
GIESEN, D, International Medical Malpractice Law – A Comparative Law
Study of Civil Liability Arising from Medical Care, Tübingen/London,
1988.
VUKOVIĆ, Ð. – KUNŠTEK, E., Međunarodno građansko postupovno
pravo, Zagreb, 2005.
Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80,
69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91; Narodne novine, br. 53/91,
91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14).
Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14).
Stečajni zakon (Narodne novine, br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12).
Zakon o lječništvu, «Narodne novine», broj 121/03, 117/08.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14).
Obiteljski zakon (“Narodne novine”, br. 75/14, 83/14).
Zakon o zaštiti prava pacijenata (“Narodne novine”, br. 169/04, 37/08).
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, (Narodne
novine, MU, br. 6/99).
Oblici provođenja nastave: obvezni / predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: obvezni / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login