Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • silom potajno ili na zamolbeni (umoljeni) način

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SLUŽBENIČKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO

Oznaka: SPJSGP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


1.odnos građanskog sudskog postupka i upravnog postupka,
2.supsidijarna primjena Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona
3.pravna pomoć (između sudova i državnih/ javnopravnih tijela),
4.prethodno pitanje i vezanost sudova za pravomoćne upravne akte
5.sukob nadležnosti između sudova i upravnih tijela
6.nadležnost građanskih sudova za štete nastale građanima i pravnim osobama od strane državnih i drugih javnopravnih tijela
7. prisilno izvršenje upravnog akta i izvršenje radi osiguranja sudskim putem – sudsko izvršenje
8. sudska nagodba, ovršna isprava,
9. upravni sudovi – organizacijske i postupovne odredbe,
10. pravni lijekovi protiv odluka upravnih sudova,
11. arbitražno rješavanje sporova službenika i namještenika,
12. medijacija - posredovanje za razrješenje nastalih spornih odnosa između službenika putem posrednika u državnoj službi,
13. čuvanje tajnosti podataka,
14. zabrana djelovanja udruge

Preporučena literatura :
TRIVA, S. – DIKA, M., Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004. (odabrane teme)
UZELAC, A. i dr., Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima, Zagreb, 2004. (odabrane teme)
TRIVA, S. – UZELAC, A., Hrvatsko arbitražno pravo, Zagreb, 2007. (odabrane teme)
DIKA, M., Građansko ovršno pravo – I. knjiga, Opće građansko ovršno pravo, Zagreb, 2007.
KRIJAN, P., Komentar Zakona o općem upravnom postupku, Zagreb, 2005.
ČIZMIĆ, J. – PERDIĆ, A., Neka zapažanja o profesionalnoj tajni, rad objavljen u zborniku radova sa znanstvenog skupa «Pravo na tajnost podataka», Novalja 22. veljače 2008., str. 59.-86.

Dopunska literatura:
Pravni leksikon, LZMK, Zagreb, 2007.
Oblici provođenja nastave: obvezni / predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: obvezni / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login