Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Isto je ne biti ili ne (moći) dokazati.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO

Oznaka: PR5JBP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Teorijska i praktična znanja o razvitak institucije javnog bilježništva, uređenju javnog bilježništva u svijetu, osnove javnobilježničkog organizacijskog i funkcionalnog prava, javnobilježničke poslove i njihove učinke.
Nakon položenog ispita iz predmeta student bi trebao moći:
1) studenti će identificirati temeljne pojmove, evoluciju i osnovne karakteristike javnobilježničke službe;
2) studenti će nabrojiti i opisati vrste javnobilježničkih isprava;
3) studenti će diskutirati o ulozi i značaju javnih bilježnika kao povjerenika suda i o njihovom doprinosu rasterećenju sudova;
4) studenti će usporediti opterećenost sudova određenom vrstom predmeta prije i nakon prenošenja ovlasti za postupanje na javne bilježnike ;
5) student će analizirati ciljeve djelovanja javnog bilježnika kao javnog službenika i faktora pravne sigurnosti u pravnom prometu nekretnina;
6) studenti će se upoznati sa praktičnim rješenjima iz ove oblasti kako bi mogli predložiti izmjene pozitivnih propisa u svrhu uklanjanja nedostataka u pozitivnom uređenju kako bi se izgradila najbolja rješenja za domaću teoriju i praksu

Preduvjeti za upis:

Završetak prethodne godine studija

Sadržaj:


OPĆI DIO


Pojam i nastanak javnog bilježništva


Latinski notarijat


Notarijat u državama članicama Europske unije


Europski kodeks prava javnobilježničke profesije: donošenje


i načela javnobilježničke službe


Javno bilježništvo i Lisabonski ugovor


Imenovanje javnih bilježnika, prestanak njihove službe i privremeno udaljenje iz službe


Ovlasti i poslovanje javnog bilježnika


Javnobilježničke isprave


Javnobilježnički akti o pravnim poslovima


Sastavljanje javnobilježničkog akta o izjavama posljednje volje i o nasljednim ugovorima


Posvjedočenje (potvrđivanje) činjenica i izjava


Izdavanje otpravaka, potvrda (svjedodžbi, uvjerenja),prijepisa i izvoda


Preuzimanje isprava, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti radi čuvanja i predaje


Čuvanje isprava i vođenje poslovnih knjiga


Postupak s javnobilježničkim spisima nakon što se uprazni javnobilježničko mjesto


Javnobilježnički prisjednici, savjetnici, vježbenici, zamjenici i vršitelji dužnosti


javnog bilježnika


Javnobilježnička komora i njena tijela


Nadzor nad javnobilježničkom službom


Odsustvo i spriječenost za rad javnih bilježnika


Stegovna odgovornost javnih bilježnika


Javni bilježnici kao povjerenici sudova i drugih vlasti


Nagrada za rad i naknada troškova


POSEBNI DIO


Nadležnost javnih bilježnika u pravnim poslovima koji za predmet imaju nekretnine


Ugovor o kupoprodaji


Ugovor o darovanju


Stvarna prava na tuđim nekretninama


Pravo služnosti


Založno pravo


Nadležnost javnih bilježnika u obiteljskopravnim poslovima


Izjava o priznanju očinstva i materinstva


Imovina bračnih drugova


Bračni ugovor


Ugovor o diobi zajedničke imovine bračnih drugova


Nadležnost javnih bilježnika u poslovima reguliranim Zakonom o nasljeđivanju


Nasljednička izjava


Oporuka


Ugovori sa nasljednopravnim djelovanjem


Ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno


Ustupanje i raspodjela imovine za života


Ugovor o doživotnom uzdržavanju


Solemnizacija privatnih isprava


Dokazna snaga


Procedura potvrđivanja privatne isprave


Postupanje notara kada se privatna isprava ne može potvrditi


Zastupljenost solemniziranih privatnih isprava u praksi


Ovršna javnobilježnička isprava


Pojam i karakteristike notarske izvršne isprave


Uslovi za izvršnost notarske isprave


Otpravak u svrhu izvršenjaPreporučena literatura :

Dika, M., Javnobilježnička ovrha na temelju ovršne isprave
// Novo ovršno pravo / Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Eraković, Andrija ; Hrvatin, Branko ; Jelčić, Olga ; Marković, Nevenka ; Ruždjak, Jožica Matko ; Sessa, Ðuro (ur.). Zagreb : Narodne novine, 2004. str. 183-193.


Dika, M., Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka
. // Pravo i porezi
. 6
(1997) , 12; 1207-1210 (9-12).


Maganić, A. Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu
. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagr
ebu, 63
(2013) , 2; 383-
431.


Dika, M., Izvanparnična i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika – de lege lata i de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 59, 2009., no. 6, str. 1153-1177.


Dika, M., Javnobilježnička služba u Republici


Hrvatskoj, Pravo i porezi, br. 12, 2001.


Borčić, J., Javni bilježnici i postupak ovrhe, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 59, 2009., no. 6, str. 1251-1320.


Dika, M., Dvije godine primjene Ovršnog zakona s naglaskom na dobrovoljno sudsko i javno bilježničko založno pravo i fiducijarno osiguranje tražbina vjerovnika, u: BARBIĆ, J., (ur.), Ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi - najaktualnija pitanja, Inženjerski biro, Zagreb, 1998., str. 7-68.


Dika, M., Iskustvo u uvođenju notara u Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 38, 2001., br. 1, str. 89-95.


Benc, R., Dostignuća notarijata u Hrvatskoj (rasterećenje sudova u ostavinskim, registarskim i ovršnim postupcima), Fondacija Centar za javno pravo - Stiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches Recht, Foundation Public Law Centre, dostupno na : notarrs.com/aktuelnosti /fotosi/Rankica_ Benc . (13.05.2014.).


Krešić, Mirela, Javno bilježništvo na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1859 – 1941., Časopis za suvremenu povijest, vol. 42, br. 1, 2010., str. 91-126.


Zakon o javnom bilježništvu, Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09.Dopunska literatura:

Gerard Lubbers, A., Histoire de l'Union Intemationale du Notariat Latin
1948-1977, u: Atlas du Notariat, 1989.


Radić, Z., Šago, D., Postupak upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
.// Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu
. 51 (2014), 4; 895-
920.


Šago, D., Javnobilježnički akt kao ovršna isprava
// Tradicionalno XXIX. savjetovanje "Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse", Godišnjak 21
/ Grbin, Ivo (ur.). Zagreb : Organizator, 2014., str. 733-746.


Šago, D., Neke značajke posebnih metoda dostave u parničnom postupku
// Pravo u gospodarstvu
. 53 (2014), 3; 631 - 646.


Grbić, S., Bodul, D., O međusobnoj komplementarnosti pojmova „sud“ i „javni bilježnik“ u praksi Europskog suda za ljudska prava
. // Javni bilježnik
. XVII (2014) , 40; 35-
52.


Bodul, D., Grbić, S., Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva
. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
. 35 (2014) , 1; 193 - 218.


Mihelčić, G., Prisilno namirenje fiducijara iz pokretnina s posebnim osvrtom na moguću dihotomiju pravila o osnivanju osiguranja u novom Ovršnom zakonu i Zakonu o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
. // Godišnjak Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske
. 18 (2011) ; 1 - 5.


Mihelčić, G., Žurić, G., Prvenstveni red stvarnopravnih osiguranja na pokretninama i njegova refleksija na ostvarenje prava na namirenje vjerovnika prema Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
. // Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 16
. 1 (2009) ; 1 - 5.


Mihelčić, G., Određivanje ovrhe na nekretnini od strane javnih bilježnika
. // Hrvatska pravna revija
. 4 (2008) ; 1 - 5.


Mihelčić, G., Sudsko/javnobilježničko fiducijarno osiguranje na pokretninama
. // Hrvatska pravna revija
. 11 (2008) ; 18 - 26.


Malavet, P.A., Counsel for the Situation: The Latin Notary, a Historical and Comparative Model, Hastings International and Comparative Law Review , vol. 19., 1996., no. 1., str. 389-488.


Mihelčić, G., Europski ovršni nalog – nova vrsta ovršne isprave, časopis Javni bilježnik, br. 39, 2013., str. 21-35.


Kunštek, E., Pretpostavke za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeci, vol. 28, 2007., no. 1, str. 90-101.


Rijavec, V., Uporednopravni pregled različitih formi notarijata u svetu, Pravnik, br. 11/12, 1996., str. 640. et seq.


Povlakić, M., Schalast, C., Softić, V., Komentar Zakona o notarima u Bosni i


Hercegovini, GTZ, Sarajevo, 2009.


Statut Hrvatske javnobilježničke komore - u nadležnosti Skupštine Hrvatske javnobilježničke komore, Narodne novine, br. 64/14, 69/14.


Javnobilježnički poslovnik, Narodne novine, br. 38/94
, 82/94
, 37/96
, 151/05
, 115/12
.


Pravilnik o javnobilježničkim uredima, Narodne novine, br. 123/11
, 115/12

Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave
konzultacije sa studentima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućnostima poboljšanja
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login