Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PREHRAMBENO PRAVO

Oznaka: PR5PRH
Vrsta: izborni
Razina: izborni
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Znanja o temeljnom sadržaju, načelima, strukturi, zakonodavstvu kao i tijelima provedbe i kontorole europskog i nacionalnog prehrambenog prava. Mogućnost korištenja stečenog teorijskog znanja u praksi putem primjene relevantnog pravnog okvira na konkretnu pravnu problematiku.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis 5. godine studija

Sadržaj:

1. Pojam prehrambenog prava
Temeljni pojmovi prehrambenog prava
2. Osnovna načela prehrambenog prava
3. Povijesni razvoj prehrambenog prava
4. Pravni izvori prehrambenog prava ( nacionalni i međumarodni)
5. Politika sigurnosti hrane
6. Pravni subjekti sustava sigurnosti hrane
7. Prava i obveze subjekata u poslovanju s hranom
8. Pravni aspekti upravljanja sigurnošću hrane u praksi
9. Sljedivost hrane
10. Označavanje hrane i informacije o hrani u kontekstu građanskopravne zaštite zdravlja i pravnih interesa potrošača
11. Sustav službenih kontrola sigurnosti hrane u EU
12. Sustav službenih kontrola sigurnosti hrane u RH
13. Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje,hitne mjeree upravljanja krizom
14. Pravna regulativa dodataka prehrani, zdravstvenih i prehrambenih tvrdnji, nove hrane i GMO
15. Sigurnost hrane u sudskoj praksi 

Preporučena literatura : 1. Babić, I. Đugum, J., Uvod u sigurnost hrane, Institut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana, 2014.
2. Čačić, J. Rukavina, B.Volar-Pantić, E., European Food Law-Begining and Development, Agriculturae Conspectus Scientificus | Vol. 72 (2007) No. 4 (383-388).
3. Knežević, N. Đugum J. Frece,J. Sigurnost hrane u Hrvatskoj-pozadina izazovi, Meso, Vol. XV [2013] | svibanj - lipanj | broj 3., str. 193.197.
4. Proso, M. Sokanović, L., Građanskopravni i kaznenopravni aspekti zakonodavstva o označavanju hrane ( hrvatska i europska perspektiva), Zbornik naučnih radova Međunarodne naučno-stručne konferencije „Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em“, Sarajevo, 2015., str. 17-32.  Dopunska literatura: Meulen, van der B., EU Food Law Handbook, Wageningen Academic Publishers, Wageningen,the Netherlands, 2014. 
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login