Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odluka kojom se ukida odluka napadana pravnim lijekom

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
studentska.referada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

IBAN: HR2123300031100030638Program «« Upravni studij (stručni)

Upravni studij (stručni)

Broj godina studiranja: 3

ECTS: 180
Info (ukratko):
1.1. Razlozi za pokretanje stručnog studija
U suvremenim uvjetima života nezamisliva je organizacija društva i države bez pravne dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima društva i struke. Danas bez pomoći pravnih profesionalaca nije moguće rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Poradi takvih razloga Pravni fakultet kao jedna od najstarijih institucija Sveučilišta u Splitu, značajno zastupljena i prisutna u javnom životu Republike Hrvatske, a posebice Dalmacije i njenog okruženja, organizira pored pravnog studija usklađenog sa zahtjevima koji proizlaze iz afirmacije Bolonjskog procesa i pripadnosti Hrvatske europskom sveučilišnom prostoru i stručni upravni studij s obzirom na zahtjeve tržišta rada i potrebe za stručno osposobljenim upravnim kadrom.

U kontekstu samoanalize Pravnog fakulteta u Splitu, izvršena je usporedba s nastavnim planovima i programima pravnih fakulteta nekih razvijenih ali i drugih evropskih zemalja (Francuske, Njemačke, Poljske, Slovenije...) Za potrebe ovoga studija posebno su se sagledavali i uspoređivali programi onih obrazovnih visokoškolskih institucija kojima je orijentacija studij administracije i to u više zemalja. Ta je analiza pokazala opravdanost potrebe da se uz visoko pravno obrazovanje studentima ponudi i stručno upravno obrazovanje i osposobi kvalificirani upravno pravni kadar.

Uz tradicionalni nastavni plan i program stručnog studija ostvarena je i rekonstrukcija postojećeg nastavnog plana i programa Upravnopravnog studija u Upravni studij s ciljem još većeg približavanja programima srodnih studija i to posebice u onim europskim zemaljama koje prakticiraju taj stupanj pravničkog obrazovanja.
Iz svega proističe da se o nastavnom planu i programu stručnog Upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu vodi stalna briga. Njegov sadašnji i evolutivni plan i program pruža solidan temelj za kvalitetno obrazovanje profila upravnog pravnika.
Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada. Stručni upravni studij svojim profilom odgovara na potrebe svekolike modernizacije najvećeg broja profesionalnog kadra u državnoj upravi, pravosuđu, gospodarskim subjektima i sukladan je potražnji koja na tržištu rada vlada za stručno osposobljenim kadrom koji je u stanju opsluživati upravni aparat javnog i privatnog poduhvata u procesu transformacije i adaptacije suvremenog prava u svim sektorima društvenog života.
Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Iskustvo djelatnika Pravnog fakulteta u Splitu u teorijsko-znanstvenoj sferi svakako je doprinjelo implementaciji projekata u module stručnog upravnog studija. Činjenica da je Pravni fakultet u Splitu sudjelovao na nacionalnoj i međunarodnoj razini u izradi zakonskih tekstova i pravnih mišljenja koja pokrivaju gotovo sve grane prava kao i u donošenju međunarodnih pravnih dokumenata, svakako doprinosi razini stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu.
Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta. Program stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu donekle je usporediv sa sličnim programima nekoliko institucija u Evropi i svijetu: (1) Fakulteta za Upravo - Univerza v Ljubljani, (2) Fachhochschule Kehl Univ. of Applied Administrative Studies, (3) Applied Administrative Studies, Trent University, (4) Undergraduate Studies in Administrative Studies, York University, itd.

1.2. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa
Program stručnog Upravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu sljednik je stručnog Upravnopravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu koji je u razdoblju dužem od tri desetljeća uspješno realizirao ovaj obrazovni program za čitavu regiju i širi geokulturni prostor.

1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata
Stručni upravni studij je otvoren prema svim studijima iz područja upravnih i pravnih znanosti istog ranga studiranja.
Stoga su studenti ovog studija otvoreni prema svim sveučilištima, a posebice prema Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Mariboru, Sveučilištu u Mostaru, Sveučilištu u Trstu.
Otvorenost studija se potiče i njegovom mobilnošću, koja će se na ovom stručnom studiju omogućiti na više načina:
- polaganjem svih upisanih predmeta iz predhodne godine studija, što znači studiranje godine za godinu;
- primjerenom opterećenošću studenata;
- pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi, koja će biti obavezna te učestalim provjerama znanja studenata putem testova, kolokvija i drugih načina provjere znanja. Time se studente potiče na kontinuiran rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja ispita odmah nakon što je odslušan;
- većom brigom nastavnika za studente i rješavanjem problema vezanih za studiranje bez odgode.

1.4. Ostali elementi i potrebni podaci
Za kadrove s Upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu poseban interes pokazuje: tijela državne uprave i lokalne samouprave, upravljačke strukture privatnog sektora, sudstvo, državno odvjetništvo, trgovačka društva, ustanove, političke institucije, udruge, gospodarska komora, odvjetnička komora, javnobilježnička komora, zdravstvene ustanove, sindikati.
Kompetencije koje se stječu:
Za upis na stručni studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili bilo koji srednjoškolski program u četverogodišnjem trajanju. Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, uz uvjet da su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava (NISpVU).

Kompetencije koje se stječu završetkom studija
Završetkom stručnog upravnog studija nositelj diplome stiče sve
kompetencije potrebne za ovladavanje svim poslovima administriranja
na razini određene i podjeljene odgovornosti struke. Stručni prvostupnik stiče
ona opća i posebna znanja i vještine koji su mu nužna za kompetentno i
profesionalno obnašanje upravnih poslova u upravnim tijelima,
pravosuđu i gospodarskim subjektima upravljanja. U tom smislu
stručni prvostupnik se osposobljava za obnašanje ovih tipičnih poslova:
stručno vođenje upravnih poslova, asistencija u vođenju upravnog postupka, profesionalna izrada i obrada odgovarajućih upravnih akata i obnašanje drugih upravnih poslova u organima državne uprave, lokalne uprave i samouprave
samostalno obnašanje stručnih radnih zadataka u pravosudnim organima
asistencija u obnašanju svih pravnih poslova u trgovačkim društvima, drugim društvima, udrugama, sindikatima i organizacijama;
asistencija u pravnoj pomoći strankama, pomoć sudskim i drugim organima.

Mogućnosti nastavka studija:
Uvjeti i rokovi regulirani su Statutom Pravnog fakulteta u Splitu, Statutom Sveučilišta u Splitu i Zakonom.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
STRUČNI PRVOSTUPNIK U UPRAVI
Način studiranja:
3.3. Uvjeti i način studiranja

STRUKTURA STUDIJA.
U strukturi trogodišnjeg stručnog Upravnog studija prava na Pravnom fakultetu u Splitu (PFS) obvezni predmeti postavljeni su ravnomjerno na I. i II. godinu studija, dok su izborni predmeti postavljeni na završnoj (III) godini studija. Izborni predmeti na završnoj godini studija imaju svrhu obogaćivanje i nadograđivanje sadržaja osnovnih kolegija stručnog upravnog studija te pored praktične nastave u upravnim strukturama produbiti i finalizirati pojedina znanja pred završni rad.

ECTS.
Predmeti studija obvezni za sve studente su dvosemestralni i jednosemestralni, a rad i zalaganje na kolegijima te svaki položeni ispiti donose odgovarajući broj ETCS bodova. PFS je prilikom ETCS vrednovanja kolegija vodio računa o objektivnoj težini (relevanciji) kolegija na stručnom studiju. U tom smislu PFS je različito vrednovao pravne odnosno nepravne predmete, a unutar pravnih predmeta shodno tradiciji obrazovanja na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj vodio računa o kapitalnim pozitivnopravnim predmetima (12), temeljnim predmetima za stručni upravni studij (12) o ostalim pravnim predmetima (10), te drugim predmetima (6). Izborni kolegiji vrednovani su istim brojem bodova (6). Na III godini u šestom završnom semestru obvezna upravna praksa u jednom od nastavnih baza vrednovana je s 10 a završni diplomski rad vrednovan je s 20 ECTS bodova.

PREDAVANJA I VJEŽBE.
Od prvog do četvrtog semestra studenti pored predavanja pohađaju seminare i vježbe koje su za većinu kolegija obligatorne. Vježbe se izvode prema određenom semestralnom rasporedu. Seminari se organiziraju na pretežno teorijskim kolegijima. U trećoj godini studija studenti upisuju određeni broj izbornih predmeta, pohađaju upravnu praksu te se pripremaju za izradu i obranu diplomskog rada.

JEZIČNA NASTAVA.
U toku četiri semestra studenti su dužni pohađati nastavu stranog jezika za upravne pravnike (engleski, njemački, francuski...). Nastava se izvodi prema satnici određenoj godišnjim rasporedom, i s obveznim polaganjem ispita iz stranog jezika jer se njime omogućuje uspješno kompletiranje završnog rada .

UVJETI ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA.
Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 50 ETCS bodova iz prethodne godine studija, uz obavezu testiranja semestara, pohađanja nastave i sudjelovanja u vježbama, i drugim aktivnostima dogovorenim s nastavnikom.

3.4. Popis predmeta ili modula koje studenti mogu upisati s drugih studija

IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA.
Studenti mogu u duhu produbljavanja i širenja svog obrazovanja a posebice u ozračju razvijanja svijesti o povezanosti sveučilišta upisivati srodne kolegije s onih sastavnica Sveučilišta koje u svojim programima stručnih imaju kolegije koji se dotiču /prepliću s interesom stručnog upravnog studija. Studenti pak s odgovarajućih sastavnica Splitskog sveučilišta mogu uz prethodno informiranje u dekanatu fakulteta, na PFS kao izborni predmet upisivati odgovarajuće kolegije s ovog studija.

3.5. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

KOLEGIJI U POREDBENOJ PERSPEKTIVI.
U programu stručnog upravnog studija PFS postoje kolegiji koji s poredbenom stajališta izlažu problematiku pojedinih upravnih područja. Osim nastave stranih jezika prema potrebi se organizira i nastava na stranom jeziku iz grupe predmeta koji imaju poredbenu orijentaciju ili se naslanjaju na međunarodno, transnacionalno ili evropsko pravo (Upravni i pravni sustav EU, Sociologija uprave, Elektronska uprava, Upravno pravo, Upravnoprocesno pravo, Radno pravo, Sindikalno pravo).

3.6. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS-bodova

PRIJENOS ECTS BODOVA.
Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova reguliraju se Pravilnikom o ECTS Sveučilišta u Splitu, Statutom Pravnog fakulteta u Splitu, te ugovorima koje PFS ima sa svojim kooperativnim institucijama-partnerima.

3.7. Način završetka studija
ZAVRŠETAK STUDIJA.
Smatra se da je student ispunio svoje obveze obranom diplomskog rada.

3.8. Uvjeti nastavka studija
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.
Status i prava studenata koji su prekinuli studiji ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu ili namjeravaju nastaviti studij na drugom studijskom programu regulirati će se Statutom Sveučilišta, Pravilnikom o ECTS Sveučilišta u Splitu te Statutom PFS.
Uvjeti izvedbe:
Uvjeti izvođenja studija

4.1. Mjesta izvođenja studijskog programa
Studij se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split.

4.2. Podaci o prostoru i opremi
Pravni fakultet u Splitu, vlasnik je poslovnog prostora korisne površine od 3.230 m2. Na jednog studenta otpada 2,09 m2, a po zaposlenom to iznosi 48,93 m2. Nastavni se procesi odvijaju u velikoj predavaonici (Dvorana III) sa sjedećih 250 mjesta, predavaonici broj (I) sa 100 sjedećih mjesta, a u predavaonici broj (II) smješten je moderno opremljen informatički kabinet sa 17 računala. Predavaonica broj (IV) ima 80 sjedećih mjesta, a predavaonica broj (VI) ima 60 mjesta. Predavaonice (VII) i (VIII) imaju po 80 sjedećih mjesta. Fakultet raspolaže i sa dvije seminarske prostorije po 30 sjedećih mjesta (Centar za hrvatsko-njemačko, evropsko i komparativno pravo, Seminar za kaznenopravnu praksu).
Fakultet raspolaže sa tri (3) aparata za kopiranje, šesnaest (16) računala 486, dvadeset i dva (22) računala DEC Venturis, osamnaest (18) računala Compaq Celeron/PIII, trideset (30) računala Celeron/PIII, dva (2) Kiosk Ericsona, dva (2) studomata, dva (2) Server Suna, jedanim (1) Server Win 2000, jednim (1) Laptopom, trideset i šest (36) laserskih pisača, jednim (1) projektorom i dva (2) scannera.
Studentima je na raspolaganju u informatičkoj predavaonici sedamnaest (17) Compaq računala, jedno (1) DEC računalo u prostoriji Podružnice studenstkog zbora i ELS-e, Internet kabinet sa četiri (4) računala, jedno (1) računalo u prostoriji za kliničku nastavu (sudsku praksu) i pretraživač u knjižnici Fakulteta – DEC Venturis u kojoj se još nalazi pet (5) Celeron/PIII računala s jednim (1) Sun serverom.
Dekanat Fakulteta koristi sedam (7) Celerona /PIII, a Studentska referada jedan (1) Compaq, dva (2) DEC-a i jedan (1) Celerom.
Knjižnica je smještena u prizemnim prostorijama zgrade Fakulteta s ukupnom površinom od 645 m2. U sklopu knjižnice je i čitaonica s 36 čitalačkih mjesta.
Knjižnica je organizacijski podijeljena na tri odjela: 1. knjige 2. časopisi 3. čitaonica. Za obradu fonda koristi se UNIX - mrežna verzija programskog paketa Crolist, a katalozi se mogu pretraživati on-line kroz mrežu hrvatskih knjižnica.
Preko svojih informativnih sredstava (kataloga, biltena prinova..) knjižnica upoznaje studente i nastavnike s knjižničnim fondom. Knjižnični fond koristi se posudbom knjiga i radom u čitaonici uz koju je vezana kompletna periodika, dio udžbeničke i seminarske literature, referentna zbirka, magistarski radovi i disertacije.
Knjižnični fond ima ukupno oko 100.000 svezaka (knjiga i periodike). Broj monografskih publikacija iznosi nešto više od 42.000 naslova, a serijskih publikacija oko 1.000 naslova, dok se tekući broj naslova periodike (domaćih i stranih) kreće oko 250 naslova.
Broj naslova po studentu kreće se oko 20 jedinica knjižničnog fonda.
Godišnja prinova knjiga u razdoblju od 2000 – 2004. godine, prosječno je iznosila oko 800 svezaka. Od ukupnog knjižničnog fonda 58% odnosi se na pravne znanosti, a ostala 42% na sve ostale znastvene grane koje se izučavaju na Fakultetu na dodiplomskom (sveučilišnom i stručnom) i poslijediplomskom studiju.
Postojeći knjižni fond, kod čije se nabave vodi računa da sve znanstvene grane, koje su vezane uz dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Fakultetu, osigurava pokrivenost navedenih programa potrebnom literaturom.

4.3. i 4.4 Nastavnici i suradnici (vidi ostatak weba)

4.5.Popis nastavnih radilišta (nastavnih baza)
NASTAVNE BAZE. Županija Splitsko-Dalmatinska; Grad Split; Općina Solin, Općina Trogir, Općina Sinj, Policijska uprava Split, Općinski sud u Splitu, Zemljišnik, Katastar, Državno odvjetništvo u Splitu, Odvjetničke kancelarije, tijela državne i lokalne vlasti, Gospodarska komora u Splitu, centri izvrsnosti : Informatički kabinet, Seminari...

4.6. Optimalan broj studenata
Pravni fakultet u Splitu za potrebe stručnog studija uprave upisuje planiranih 355 studenata, od toga uz potporu Ministarstva 50, osobne potrebe 75, izvanredni studenti 120, strani studenti 5, koje se brojke kreću u granicama mogućih kapaciteta PFS.

4.7. Procjena troškova studija po studentu
Prrocjenjuje se da bi trošak studija po studentu iznosio 11.000,00 (jedanaesttisuća kuna).

4.8. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa
Pravni fakultet u Splitu razvija model i metode praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe stručnog studijskog programa koji se naslanja koliko na interne toliko i eksterne čimbenike praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa. Zavodi, katedre i kolegiji pojedinih grupacija nastavnika i suradnika, studentske tribine s prodekanom za nastavu. ankete mjesta su i načini internih rasprava o programima i njihovoj uspješnosti, dok su pozivi i sučeljavanja s kritikom pravnih stručnjaka i profesionalaca iz pravosuđa, odvjetništva, državne uprave, gospodarstva i sl. najbolji način provjere uspješnosti praktičnog pravnog orjentiranja završenih upravnih pravnika.

5.Ostale napomene
Pravni fakultet nastoji u okviru stručnih studija razvijati discipline koje su povezane uz odgovarajuću pravnu problematiku predloženog programa.. Tako se u okviru ponuđenog stručnog Upravnog studija stavlja naglasak na one komponente uprave koji imaju za cilj njeno otvaranje prema građanima i modernizaciju njenog rada u svekolikim odnosima koji danas ispunjavaju pravni i politički prostor Republike Hrvatske. U tom smislu Pravni fakultet treba potporu kojom bi se osigurala kontinuirana izobrazba pravnih profesionalaca potrebnih suvremenoj upravi kao sve releventnijeg aktera u cjelini društvenih i pravno-političkih odnosa.
23.01.'18
Obvezni liječnički sistematski pregledi
23.01.'18
Obavijest studentima Upravnog studija
19.01.'18
Podjela potpisa iz predmeta Osnove kaznenog prava
19.01.'18
Obavijest studentima Upravnog studija - Osnove građanskog prava
19.01.'18
Obavijest o odgodi ispita
16.01.'18
Odgoda konzultacija kod asistenta Luke Pribisalića
12.01.'18
Obavijest o nadoknadi nastave redovitim studentima Pravnog studija i Upravnog studija
10.01.'18
Odgoda vježbi iz kolegija Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava
09.01.'18
Obavijest Katedre za teoriju prava i države
22.12.'17
Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu
21.12.'17
Rezultati kolokvija iz kolegija Osnove teorije države i prava
12.12.'17
Humanitarna akcija Dobro srce studenata Splita
08.12.'17
Obavijest za sve zaposlenike i studente
08.12.'17
Promjena termina pisanog dijela ispita iz predmeta Osnove kaznenog prava
05.12.'17
Europski parlament treba mlade i sposobne ljude željne znanja!
04.12.'17
Obavijest studentima Integriranog (Pravnog) studija, Upravnog i Specijalističkog studija
04.12.'17
Poziv na obilježavanje dana osoba s invaliditetom
01.12.'17
Poziv za predavanje na temu: Upravni i građanski aspekti zaštite okoliša!
01.12.'17
Odgoda konzultacija kod doc. dr. sc. Zorana Šinkovića
01.12.'17
Stručni Upravni studij - Osnove građanskog prava
30.11.'17
Otvoreno prvenstvo Sveučilišta u stolnom tenisu i šahu
28.11.'17
Natječaj za dodjelu stipendija
27.11.'17
Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad
24.11.'17
Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za izvrsnost studentima
23.11.'17
Projekt anketiranja studenata o njihovim stavovima i znanjima o plagiranju
17.11.'17
Odgoda konzultacija izv. prof. dr. sc. Bosiljke Britvić Vetma
17.11.'17
Početak predavanja iz izbornog kolegija Konzularno pravo
16.11.'17
Obavijest za izvanredne studente iz kolegija Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava
14.11.'17
Obavijest studentima Upravnog studija
14.11.'17
Radionice iz relacijskih baza podataka 14.-15.11.2017.
13.11.'17
Obavijest studentima druge godine Pravnog studija i prve godine Upravnog studija
10.11.'17
Obavijest o odgodi nastave redovitim studentima Pravnog studija i Upravnog studija
10.11.'17
Obavijest o odgodi nastave izvanrednim studentima Pravnog studija i Upravnog studija
31.10.'17
Obavijest izvanrednim studentima prve godine Upravnog studija
26.10.'17
RASPORED ZA IZVANREDNE STUDENTE
26.10.'17
SEMINARSKI RADOVI
20.10.'17
Raspisan Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa - informacija
20.10.'17
Podjela indeksa izvanrednim studentima Pravnog i Upravnog studija
19.10.'17
Produljen rok za prijavu studenata za rad na Radio Kampusu
18.10.'17
Podjela indeksa
18.10.'17
RASPORED SATI I POPIS STUDENATA ZA VJEŽBE
17.10.'17
Obavijest studentima V. godine Pravnog studija - izborni kolegij Dalmatinsko statutarno pravo
17.10.'17
Predavanje "Studenti u svijetu financija"
16.10.'17
Termin konzultacija kod izv. prof. dr. sc. Petra Bačića
10.10.'17
Prezentacija stipendijskog programa „Internship programme of German Business for the countries of the Western Balkans“
09.10.'17
Predavanja u sklopu projekta "Prepoznaj i spasi me"
06.10.'17
Promjena termina konzultacija kod doc. dr. sc. Zorana Šinkovića
05.10.'17
VAŽNA OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA!
29.09.'17
Raspored predavanja za redovite studente Pravnog studija i Upravnog studija
29.09.'17
Radio Kampus traži novinare, a ti si naš čovik!
26.09.'17
Popis studenata kojima je odobren prijelaz i upis na Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
25.09.'17
Odgoda svih ispita kod prof. dr. sc. Joze Čizmića
18.09.'17
VAŽNA obavijest svim studentima/cama
14.09.'17
Sve o upisima na prvu godinu Integriranog studija i stručnog Upravnog studija
14.09.'17
Obavijest o svečanom otvorenju početka nastave za redovite studente prve godine i početku izvođenja nastave (redoviti studij)
12.09.'17
Odluka o održavanju Dekanskog ispitnog roka
11.09.'17
Odgoda ispita iz kolegija Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava
11.09.'17
SEE Law Journal Web Platform is officially Online
11.09.'17
Odluka o povećanju subvencije za korisnike studentskog doma Bruno Bušić
30.08.'17
Odgoda ispita iz kolegija Građansko pravo I i Osnove građanskog prava
29.08.'17
Katedra za građansko procesno pravo - obavijest studentima Upravnog studija
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
ESD conference 31th International Conference on Economic and Social Development –
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA