RADNO VRIJEME REFERADE :

Svaki radni dan od 9.30 do 12.30

Voditeljica referade:

Vera Perić, mag.iur.- (021) 393 572

Zaposleni u referadi:

Mirta Borović, mag.iur. – (021) 393 570
Alen Šušnjar, struč.spec.admin.publ. – (021) 393 553
Damir Ujević, mag. iur. – (021) 393 569
Miroslav Mijatović, dipl.iur. – (021) 393 568

Kontakt:

studentskareferada@pravst.hr
(021) 393 595

Općenito:

 • Provodi odluke Fakultetskog  vijeća, priprema rješenja po molbama studenata (prijelazi, priznavanje ispita s drugih fakulteta i dr.),
 • vodi brigu o organizaciji nastave (rasporedi za redovite i izvanredne studente),
 • brine se o provođenju razredbenih postupaka,
 • vrši upis studenata,
 • izdaje potvrdnice po molbama studenata (o upisu, o položenim ispitima, o diplomiranju i dr.),
 • vodi evidenciju diplomiranih studenata,
 • ovjerava studentima nastavne godine, dogovara i utvrđuje datume održavanja ispita u ispitnim rokovima,
 • priprema dokumentaciju za izradu i tiskanje diploma i održavanju promocija,
 • vodi matične knjige studenata, priprema i arhivira za obradu studentsku dokumentaciju (za izdavanje ispisnica, potvrdnica o diplomiranju i dr.),
 •  vodi evidenciju studentskih kartona i upisnih listova, vodi evidenciju o ispitnim knjigama, unosi u kartone uspjeh studenata iz ispitnih knjiga
 • izrađuje izvješća i analize rezultata nastavnog rada, te ostalu stručnu analizu za potrebe Fakulteta, vodi potrebnu korespondenciju i daje izvješća Državnom zavodu za statistiku.

Voditeljica referade:

Dr. sc. Mara Barun

Voditelj referade:

Dr. sc. Mara Barun

Poslijediplomski studij “Pomorsko pravo i pravo mora” osnovan je 1978. godine. U njegovom dugogodišnjem radu pored znanstveno-nastavnog djelovanja, zasigurno važnu ulogu zauzima i onaj dio koji se odnosi na administrativno-tehničke poslove bez kojih studij ne bi mogao dati konačni rezultat.

Referada za poslijediplomski studij obavlja sljedeće poslove:

 • vrši upis studenata, vodi matičnu knjigu i osobne kartone studenata,
 • obavlja korespondenciju sa studentima i nastavnicima,
 • brine o uvjetima za uredno održavanje nastave, sastavlja raspored održavanja različitih oblika nastave,
 • vodi zapisnike vijeća obrazovnog programa poslijediplomskog studija,
 • vodi administraciju i brine o uvjetima za uredno održavanje specijalističkih tečajeva,
 • vodi knjigu doktorata i magisterija znanosti na Fakultetu i obavlja sve administrativne poslove u vezi s obranom doktorata i magisterija znanosti te specijalista.
 • izrađuje statističke izvještaje:
  • a) godišnji izvještaj znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih organizacija,
  • b) izvještaj za red predavanja Sveučilišta u Splitu,
  • c) izvještaj o znanstveno-nastavnom osoblju,
 • vodi matičnu knjigu zaposlenika i personalne dosjee, obavlja poslove vezane za zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenika,
 • obavlja poslove vezane za zasnivanje, prekid i promjenu radnog odnosa, obavlja i druge poslove koji su po prirodi vezani za ovu referadu.

Voditeljica referade:

Renata Bašić Mijatović, dipl. iur.

Zaposleni:

Antonija Beus
Jelena Jukić

 

Područje financijskog izvješćivanja propisano je Uredbom o računovodstvu proračuna (NN, br. 96/64. i 108/96.) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju za proračun i proračunske korisnike. Svi poslovni događaji i transakcije se evidentiraju temeljem knjigovodstvenih isprava, te sukladno s propisima kojima se uređuje računovodstvo za proračunske korisnike.

U knjigovodstvu se vode osnovne i pomoćne knjige, i to:

 • a) Osnovne knjige: u Glavnoj knjizi I evidentiraju se svi primici i izdaci, u Glavnoj knjizi II evidentiraju se stanja i promjene imovine, obveza i izvora vlasništva.
 • b) Pomoćne knjige: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga nabava i knjiga (popis) kapitalne imovine.

U računovodstvu se osiguravaju podaci o prihodima i izdacima proračunskih sredstava i sredstvima ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti. Tijekom godine izrađuju se statistički izvještaji, polugodišnji i godišnji obračun, koji se dostavljaju nadležnom ministarstvu, Državnom uredu za reviziju i jedinici Zavoda za platni promet.

Ekonomat

OBRASCI STUDENTSKE REFERADE

Na poveznici pronađite standardne obrasce studentske referade

Često postavljena pitanja

Na poveznici pronađite odgovore na često postavljena pitanja

tel.: 021/393-595

STUDENTSKA REFERADA