PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Dr. sc. MARA BARUN

Domovinskog rata 8

21000 Split

T +385 21 393 550 
F +385 21 393 597 
mbarun@pravst.hr

DOKUMENT

Katalog informacija

Sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne Novine“ broj 172/03, 144/10, 37/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 77/11), dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, donio je Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

DOKUMENTI