Info

U suvremenim uvjetima života nezamisliva je organizacija društva i države bez pravne dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima društva i struke. Danas bez pomoći pravnih profesionalaca nije moguće rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Poradi takvih razloga Pravni fakultet kao jedna od najstarijih institucija Sveučilišta u Splitu, značajno zastupljena i prisutna u javnom životu Republike Hrvatske, a posebice Dalmacije i njenog okruženja, organizira pravni studij usklađen sa zahtjevima koji proizlaze iz afirmacije Bolonjskog procesa i pripadnosti Hrvatske europskom sveučilišnom prostoru.

Kompetencije koje se stječu:

Za upis na sveučilišni diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili bilo koji srednjoškolski program u četverogodišnjem trajanju. Pravo upisa na studij stječu pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava (NISpVU) prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 • Magistar pravne struke se osposobljava za obnašanje sljedećih tipičnih poslova:

  • samostalno obnašanje radnih zadataka nositelja pravosudnih funkcija (u sudovima u svim stupnjevima i specijalizaciji, u državnom odvjetništvu, kao suci za prekršaje), te obnašanje drugih stručnih poslova u tim organima;
  • samostalno obnašanje odvjetničke službe;
  • samostalno vođenje upravnog postupka, izrada i obrada svih pravnih akata i obnašanje drugih pravnih poslova u organima državne uprave, lokalne uprave i samouprave;
  • samostalno obnašanje svih pravnih poslova u trgovačkim društvima, drugim društvima, udrugama, sindikatima i organizacijama;
  • samostalno obnašanje pravnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi izrada nacrta međunarodnih instrumenata, itd.;
  • pravna pomoć strankama, pomoć sudskim i drugim organima.
 • Mogućnosti nastavka studija

  Poslijediplomski znanstveni studij (doktorski)

 • Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

  • magistar prava (mag. prava)

Uvjeti i način studiranja

U strukturi petogodišnjeg diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu u Splitu (PFS) obvezni predmeti postavljeni su na prve četiri godine studija, dok su izborni predmeti postavljeni na petoj godini studija. Cilj i svrha izbornih predmeta imaju svrhu obogaćivanja i nadograđivanja sadržaja osnovnih kolegija koji se studiraju tijekom prethodnih godina. Koncentracija skupine izbornih kolegija na petoj godini studija ima dakle zadaću produbiti i finalizirati pojedina znanja pred završni rad i stjecanje naziva magistra pravne struke.U strukturi petogodišnjeg diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu u Splitu (PFS) obvezni predmeti postavljeni su na prve četiri godine studija, dok su izborni predmeti postavljeni na petoj godini studija. Cilj i svrha izbornih predmeta imaju svrhu obogaćivanja i nadograđivanja sadržaja osnovnih kolegija koji se studiraju tijekom prethodnih godina. Koncentracija skupine izbornih kolegija na petoj godini studija ima dakle zadaću produbiti i finalizirati pojedina znanja pred završni rad i stjecanje naziva magistra pravne struke.

Predmeti studija obvezni za sve studente uglavnom su dvosemestralni, a položeni ispiti donose odgovarajući broj ETCS bodova. Imajući u vidu zahtjeve relevantne za kasnije napredovanje koji se vezuju uz pravosudni i ostale relevantne državne ispite PFS je prilikom ETCS vrednovanja kolegija vodio računa o objektivnoj težini (relevanciji) pravnih i nepravnih predmeta. U tom smislu rukovodeći se načelom diferencije, proporcionaliteta i subsidijarnosti PFS je vrednovao pravne odnosno nepravne predmete, a unutar pravnih predmeta shodno tradiciji pravnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj vodio računa o kapitalnim predmetima (7+7), o važnim temeljnim pozitivnopravnim predmetima odlučujućim za pravni studij (6+6) o ostalim pravnim predmetima (5+5), te nepravnim predmetima (2+2). Izborni kolegiji vrednovani su istim brojem bodova (8).

Od prvog do osmog semestra studenti pored predavanja pohađaju i vježbe koje su za pravne predmete obligatorne. Vježbe se izvode prema određenom semestralnom rasporedu. U petoj godini studija studenti upisuju određeni broj izbornih predmeta, te posebnu nastavu iz pravnog istraživanja (legal research) kao pretpostavku i sastavni dio rada na okončanju izrade i obrane diplomskog rada.

Od trećeg do šestog semestra studenti su dužni pohađati nastavu stranog jezika za pravnike (engleski, njemački, francuski). Nastava se izvodi prema određenoj satnici, a obveznim polaganjem ispita iz stranog jezika student si omogućuje upisivanje kolegija pravnog istraživanja. Studenti koji su pohađali srednju školu u čiji program nije bilo uključeno učenje latinskog jezika, dužni su u prvom semestru studija završiti poseban tečaj latinskog jezika za pravnike.

Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 42 ETCS bodova iz prethodne godine studija, uz obavezu testiranja semestara, pohađanja nastave i sudjelovanja u vježbama (seminarima), obavezu izrade seminarskih radova tamo gdje ista bude utvrđena.

Studenti mogu u duhu produbljavanja i širenja svog obrazovanja, u svrhu snaženja i potpore primarnog profesionalnog usmjeravanja a posebice u ozračju razvijanja svijesti o povezanosti sveučilišta upisivati srodne kolegije s onih sastavnica Sveučilišta koje u svojim programima imaju kolegije koji se dotiču /prepliću s interesom pravnog studija. Tako studenti Pravnog fakulteta mogu upisivati određene kolegije na Ekonomskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Teološkom… (Kanonsko pravo, Etiku, Povijest filozofije, Zaštitu okoliša, Engleski jezik, Hrvatski jezik) a studenti s ostalih sastavnica Sveučilišta u Splitu kolegije: Teoriju države i prava, Opću historiju države i prava, Hrvatsku historija države i prava, Evropske integracije i institucije EU javnog prava. Navedene mogućnosti realiziraju se uz prethodnu suglasnost uprave Fakulteta.

U pravilu nastava na Pravnom fakultetu u Splitu odvija se na hrvatskom jeziku. Budući da u programu PFS postoje kolegiji koji s poredbenom stajališta izlažu problematiku pojedinih pravnih područja moguće je da se na tim kolegijima prema potrebi realizira nastava i na stranom jeziku. Potonje se posebno tiče nastave na stranom jeziku iz grupe predmeta koji imaju poredbenu orijentaciju ili se naslanjaju na međunarodno, transnacionalno ili evropsko pravo.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova reguliraju se Pravilnikom Sveučilišta u Splitu, Statutom Pravnog fakulteta u Splitu, te ugovorima koje PFS ima sa svojim domaćim i stranim partnerima (fakultetima odnosno sveučilištima.).

Smatra se da je student ispunio svoje obveze obranom diplomskog rada kojom kompletira broj ECTS bodova potrebnih za sticanje profesionalne titule.

Status i prava studenata koji su prekinuli studiji ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu regulirati će se Statutom PFS.

Uvjeti izvedbe:
4. Uvjeti izvođenja studija

4.1. Mjesta izvođenja studijskog programa
Studij se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u zgradi koja je u vlasništvu Pravnog fakulteta a položena je na adresi Domovinskog rata 8, 10000 Split

4.2. Podaci o prostoru i opremi
Pravni fakultet u Splitu, vlasnik je poslovnog prostora korisne površine od 3.230 m2. Na jednog studenta otpada 2,09 m2, a po zaposlenom to iznosi 48,93 m2. Nastavni se procesi odvijaju u velikoj predavaonici (Dvorana III) sa sjedećih 250 mjesta, predavaonici broj (I) sa 100 sjedećih mjesta, a u predavaonici broj (II) smješten je moderno opremljen informatički kabinet sa 30 računala. Predavaonica broj (IV) ima 80 sjedećih mjesta, a predavaonica broj (VI) ima 60 mjesta. Predavaonice (VII) i (VIII) imaju po 80 sjedećih mjesta. Fakultet raspolaže i sa dvije seminarske prostorije po 30 sjedećih mjesta (Centar za hrvatsko-njemačko, evropsko i komparativno pravo, Seminar za kaznenopravnu praksu).
Knjižnica je smještena u prizemnim prostorijama zgrade Fakulteta s ukupnom površinom od 645 m2. U sklopu knjižnice je i čitaonica s 36 čitalačkih mjesta.
Knjižnica je organizacijski podijeljena na tri odjela: 1. knjige 2. časopisi 3. čitaonica. Za obradu fonda koristi se UNIX – mrežna verzija programskog paketa Crolist, a katalozi se mogu pretraživati on-line kroz mrežu hrvatskih knjižnica.
Preko svojih informativnih sredstava (kataloga, biltena prinova..) knjižnica upoznaje studente i nastavnike s knjižničnim fondom. Knjižnični fond koristi se posudbom knjiga i radom u čitaonici uz koju je vezana kompletna periodika, dio udžbeničke i seminarske literature, referentna zbirka, magistarski radovi i disertacije.
Knjižnični fond ima ukupno oko 100.000 svezaka (knjiga i periodike). Broj monografskih publikacija iznosi nešto više od 42.000 naslova, a serijskih publikacija oko 1.000 naslova, dok se tekući broj naslova periodike (domaćih i stranih) kreće oko 250 naslova.
Broj naslova po studentu kreće se oko 20 jedinica knjižničnog fonda.
Godišnja prinova knjiga u razdoblju od 2000 – 2004. godine, prosječno je iznosila oko 800 svezaka. Od ukupnog knjižničnog fonda 58% odnosi se na pravne znanosti, a ostala 42% na sve ostale znastvene grane koje se izučavaju na Fakultetu na dodiplomskom (sveučilišnom i stručnom) i poslijediplomskom studiju.
Postojeći knjižni fond, kod čije se nabave vodi računa da sve znanstvene grane, koje su vezane uz dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Fakultetu, osigurava pokrivenost navedenih programa potrebnom literaturom.

4.3. i 4.4 Nastavnici i suradnici (vidi ostatak weba)

4.5. Popis nastavnih radilišta (nastavnih baza)
NASTAVNE BAZE. Općinsku sud u Splitu, Županijski sud u Splitu, Državno odvjetništvo u Splitu, drugi sudovi i državna odvjetništva u županiji, Gospodarska komora u Splitu, Zemljišno knjićžni uredi, uredi za katastar, tijela državne i gradske vlasti, javne ustanove, praktična nastava u odgovarajućim kabinetima, seminarima, centrima izvrsnosti (INFORMATIČKI KABINET, SEMINAR ZA PRAVNO, POLITIČKO I EKONOMSKO PROUČAVANJE EU, CENTAR ZA NJEMAČKO-HRVATSKO, EVROPSKO I KOMPARATIVNO PRAVO)
IZJAVE. Prof. dr. sc. Arsen Bačić, Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, Prof.dr. sc. Herwig Roggemann, Prof. dr. sc. Dragan Bolanča
Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, redoviti profesor informatike; Prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor ustavnog prava i evropskih studija, prof. dr. sc. Herwig Roggemann, rukovoditelj Centra

4.6. Optimalan broj studenata
Pravni fakultet u Splitu za potrebe studija magistra pravne struke upisuje 120 redovitih studenata, 150 studenata po osobnim potrebama i 200 izvanrednih studenata.

4.7. Procjena troškova studija po studentu
Na temelju izračuna (broj studenata, sredstva MZO…) procjenjuje se da su troškovi studija po studentu kojima se garantira odgovarajuća razina edukativne i svekolike druge profesionalne usluge iznosi 11.000,00 KN (jedanaesttisuća kuna).

4.8. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa
Pravni fakultet u Splitu razvija model i metode praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa koji se naslanja koliko na interne toliko i eksterne čimbenike praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa. Zavodi, katedre i kolegiji pojedinih grupacija nastavnika i suradnika, studentske tribine s prodekanom za nastavu. Posebice su ankete mjesta i načini internih rasprava o programima i njihovoj uspješnosti, dok su pozivi i sučeljavanja s kritikom pravnih stručnjaka i profesionalaca iz pravosuđa, odvjetništva, državne uprave, gospodarstva i sl. najbolji način provjere uspješnosti praktičnog pravnog orjentiranja završenih magistara prava.

5. Ostale napomene
Pravni fakultet tradicionalno nastoji razvijati discipline koje su povezane uz središnje pravne grane, ustavno-upravne, građansko-i kazneno pravne, a posebice pravnu problematiku mora i pomorstva. Potonja dimenzija otvara vrata komparativističkoj orijentaciji studiranja koja na najbolji način osuvremenjuje i stabilizira pravno obrazovanje. U tom smislu PFS-u je nužna potpora koja će ovim studijem osigurati kontinuiranu izobrazbu kvalitetnih pravnih profesionalaca iz tradicionalnih i novih oblasti poredbenog, međunarodnog i evropskog prava kako na nacionalnoj razini tako i šire.

1 godina Integrirani studij

I semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
OPĆA PRAVNA POVIJEST 4 1 8
RIMSKO PRAVO 7 2 8
SEMINAR 0 0 6
SOCIOLOGIJA 6 2 8

II semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
POLITIČKA EKONOMIJA 6 2 8
TEORIJA PRAVA I DRŽAVE 7 2 8
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST 4 2 8
SEMINAR 0 0 6

2 godina Integrirani studij

III semestar Integrirani studij

IV semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
OBITELJSKO PRAVO 4 2 8
GRAÐANSKO PRAVO I. 9 2 8
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST 4 2 8
Strani jezik I 2 1 4
SEMINAR 0 0 2

3 godina Integrirani studij

V semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
MEÐUNARODNO JAVNO PRAVO 5 2 8
GRAÐANSKO PRAVO II. 9 2 8
Strani jezik II 2 1 4
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I 2 1 6
SEMINAR 0 0 2

VI semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO 10 2 8
UPRAVNA ZNANOST 5 2 8
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II 2 1 6
KAZNENO PROCESNO PRAVO 8 2 8
SEMINAR 0 0 2

4 godina Integrirani studij

VII semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
PRAVO OSIGURANJA 2 1 8
TRGOVAČKO PRAVO 6 2 8
UPRAVNO PRAVO (Pravni studij) 9 2 8
PRAVO DRUŠTAVA 5 2 8
SEMINAR 0 0 2

VIII semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO 5 2 8
POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO 8 2 8
RADNO I SOCIJALNO PRAVO 6 2 8
SEMINAR 0 0 2

5 godina Integrirani studij

IX semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
ARBITRAŽNO PRAVO 4 1 6
AUTORSKO PRAVO 4 1 6
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 4 1 6
BURZOVNO PRAVO 4 1 6
DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO 4 1 6
DIJETE U PRAVNOJ STVARNOSTI 4 1 6
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO 4 1 6
DOPING I PRAVO 4 1 6
EKONOMSKA POLITIKA 4 1 6
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 4 1 6
EUROPSKO OBITELJSKO MEÐUNARODNO PRIVATNO I MEÐUNARODNO PROCESNO PRAVO 4 1 6
EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO 4 1 6
EUROPSKO PROMETNO PRAVO 4 1 6
EUROPSKO RADNO PRAVO 4 1 6
GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO 4 1 6
GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO 4 1 6
HRVATSKO I EUROPSKO GRAÐANSKO OVRŠNO PRAVO 4 1 6
IMOVINSKO POREZNO PRAVO 4 1 6
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST 4 1 6
IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO 4 1 6
JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EUROPSKE UNIJE 4 1 6
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO 4 1 6
KANONSO PRAVO 4 1 6
KAZNENO IZVRŠNO PRAVO 4 1 6
KAZNENOPRAVNA  ZAŠTITA OKOLIŠA 4 1 6
KAZNENOPRAVNA PRAKSA 4 1 6
KOPNENO I ZRAČNO PRAVO 4 1 6
KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM 4 1 6
KRIPTOVALUTE I PRAVO 4 1 6
KULTURA, DRUŠTVO I PRAVO 4 1 6
LOKALNA SAMOUPRAVA 4 1 6
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO 4 1 6
MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE 4 1 6
MEÐUNARODNI UGOVORI 4 1 6
MEÐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO 4 1 6
MEĐUNARODNO INVESTICIJSKO PRAVO I ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE INVESTICIJSKIH SPOROVA 4 1 6
MEÐUNARODNO PRAVO MORA 4 1 6
MEÐUNARODNO RADNO PRAVO 4 1 6
MEĐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO 4 1 6
MEÐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA 4 1 6
MIRENJE 4 1 6
NACRT PRAVNE POVIJESTI SUSJEDNIH ZEMALJA 4 1 6
NOVA JAVNA UPRAVA 4 1 6
OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 4 1 6
ORGANIZACIJA PRAVOSUÐA 4 1 6
ORGANIZIRANI KRIMINALITET 4 1 6
PARLAMENTARNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE I POREDBENO 4 1 6
PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MENADŽMENT) 4 1 6
POLITIČKE IDEJE I EUROPSKO JAVNO PRAVO 4 1 6
POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI 4 1 6
POREDBENO KAZNENO PRAVO 4 1 6
POVIJESNE OSNOVE OBVEZNIH UGOVORA U EUROPSKOM PRAVU 4 1 6
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM 4 1 6
PRAVA OSOBNOSTI U MEDICINSKOM PRAVU 4 1 6
PRAVO I LITERATURA 4 1 6
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 4 1 6
PRAVO KONKURENCIJE 4 1 6
PRAVO POSVOJENJA 4 1 6
PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE 4 1 6
PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA 4 1 6
PREHRAMBENO PRAVO 4 1 6
PREKRŠAJNO PRAVO 4 1 6
RAČUNALNI KRIMINALITET 4 1 6
RJEŠAVANJE SPOROVA U MEÐUNARODNOM PRAVU 4 1 6
SINDIKALNO PRAVO 4 1 6
SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA 4 1 6
SPORTSKO PRAVO 4 1 6
SUDAČKO RASUÐIVANJE I SUDAČKO STVARANJE PRAVA 4 1 6
TEORIJA PRAVNIH VRELA I PRAVNA VRELA EUROPSKOG I HRVATSKOG PRAVA 4 1 6
TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNOG ODNOSA 4 1 6
UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU 4 1 6
USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI 4 1 6
UMJETNA INTELIGENCIJA I KAZNENO PRAVO 4 1 6
UVOD U KOMPARATIVNE PRAVNE SUSTAVE 4 1 6
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPSKOJ I POREDBENOJ PERSPEKTIVI 4 1 6
ZDRAVSTVENO PRAVO 4 1 6
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO 4 1 6

X semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 0 0 2
DIPLOMSKI RAD 0 0 8
PRAVNA PRAKSA 0 0 20