Ravnatelj: Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju
 

Centar za medicinsko pravo bavi se praćenjem propisa s područja medicinske djelatnosti te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva na tom području s pravom EU, izgradnjom baze podataka u regulativi, literaturi i stručnjacima koji se bave medicinskim pravom, organiziranjem seminara i znanstvenih skupova te surađuje s drugim domaćim i inozemnim institucijama s područja medicinskog prava. Na inicijativu Centra, naš Fakultet ustrojio je poslijediplomski specijalistički studij “Medicinsko pravo” koji je s izvođenjem nastave počeo u veljači 2009. godine.

Ravnateljica: Prof.dr.sc. Petra Amižić Jelovčić

 

CENTAR ZA   IZVANNASTAVNE   AKTIVNOSTI

Osnaživanje studenata u njihovim intelektualnim i radnim naporima, razumijevanje pravničke profesije, poticanje osobnog razvoja, usvajanje komunikacijskih vještina, informacijsko opismenjavanje, uključivanje u   pro bono inicijative – dodatne su aktivnosti na kojima počivaju suvremni programi pravničkog obrazovanja. To je praksa mnogih prestižnih sveučilišta u SAD-u i Evropi.

CILJEVI OSNIVANJA

Prilagođavanje programa našeg studija evropskom modelu studiranja proces je koji ovisi i o mogućnostima dodatnog obrazovanja naših studenata i profesora. Upravo je Centar zamišljen kao podrška studentima i profesorima u istraživačkom radu, analitičkom i kreativnom pristupu obrazovanju i poticanju nazavisnog i odgovornog stava budućih pravnika. Svojim aktivnostima promovira cjeloživotno učenje, ističe etičku dimenziju pravničke struke i omogućava razmjenu ideja i iskustava.

NAČIN DJELOVANJA

Ciljeve osnivanja Centar ostvaruje kroz raznoliku edukaciju radioničkoga tipa, razmjenom iskustava sa sličnim centrima u zemlji i inozemstvu, praktičnim djelovanjem u suradnji s nevladinim udrugama, organiziranjem tribina i okruglih stolova, studijskim putovanjima i drugim aktivnostima. Centar se zalaže za suradnju s članovima Alumnia Pravnog fakulteta u Splitu i ostalim članicama Sveučilišta.

  AKTIVNOSTI

I .  Radionice, seminari, praktični rad s nevladinim udrugama

U razdoblju od 2006 – 2010 godine održane su 62 radionice za studente prve godine Fakulteta, a pohađalo ih je više od 1000 studenata. Studenti su imali priliku izabrati jednu od dvije ponuđene radionice:

1. Kako učiti i pisati pismene radove     / voditeljice: E.Bačić i mr. G. Staničić / 

/ Ukupno 4 sata predavanja + obveza izrade pismenog rada u roku od 15 dana od završene radionice /

2. Civilno društvo i vještine javnog zagovaranja    / voditeljica: E. Bačić + gosti iz prakse /

/ Ukupno 8 sati predavanja /

Radionice su studentima olakšale usvajanje osnovnih vještina potrebnih za izradu pismenih radova i poticale su ih na aktivno učenje i kritičko mišljenje. Svaka od radionica evaluacijski je vrednovana od strane sudionika.

 Navodimo neka od mišljenja i komentara studenata koji su pohađali radionice:

  • Što sam očekivao/la od radionice?

– očekivao sam edukacijski sat, učenje novih stvari koje će me usavršiti kao osobu

– očekivala sam korisno predavanje o uputstvima za pisanje seminarskih radova

– iskreno, očekivanja od ove radionice nisam imala jer sam imala i veća očekivanja od faksa pa ih nisam dobila

  • Što sam dobio/la?

– radionica je ispunila moja očekivanja uglavnom zato što satnicu nisu ispunila

samo predavanja već je svaki student sudjelovao i imao mogućnost izreći svoja

stajališta

– radionica je bila veoma korisna, dobila sam dosta informacija o tome kako napisati što bolji diplomski rad

– izvannastavne aktivnosti su za mene osobno bile korisne u više segmenata: poznanstva, učenje uvažavanja tuđeg i različitog mišljenja

– dobila sam više od očekivanog, ovo je idealan tip nastave gdje studenti mogu komunicirati, upoznati jedni druge, a i princip nastave i pristup voditeljice mi se je također svidio

  • Prijedlozi.

– još više praktičnog rada s udrugama građana

– vježbe i radionice preseliti u informatički kabinet

– veći broj sličnih radionica

– mislim da bi bilo dobro organizirati posebne radionice na kojima bi se raspravljalo o problemima studija

II. Studijska putovanja: upoznavanje s institucijama državne vlasti ; posjet Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici ; međunarodna suradnja

U razdoblju od 2006 – 2010 godine Centar je u suradnji sa studentskim zborom sudjelovao u organizaciji 6 studijskih putovanja u Zagreb. Približno 300 studenata imalo je priliku upoznati se s radom: Hrvatskog Sabora, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Također su se u okviru istih putovanja u više navrata organizirale i posjete kaznionicama u Požegi i Lepoglavi.

 

PRAVILNIK O RADU CENTRA

( Izvod iz Pravilnika o radu Centra )

Čl. 2.

 Centar za izvananstavne aktivnosti je istraživačka, stručna i obrazovna jedinica Pravnog fakulteta u Splitu i nema status pravne osobe.

Čl. 3.

U Centru djeluju nastavnici, djelatnici i suradnici fakulteta, studenti i vanjski suradnici.

Čl. 4 .

O organizaciji i radu Centra odlučuje Upravno vijeće Centra.

Upravno vijeće Centra ima 5 članova i sastavljeno je od tri nastavnika Fakulteta od kojih je jedan prodekan, studentskog predstavnika i ravnatelja Centra.

Čl. 5 .

Centar predstavlja i Centrom upravlja ravnatelj.

Upravno vijeće:

 

Ravnateljica: Prof.dr.sc Petra Amižić Jelovčić

 

Kontakt:

 

Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu

Domovinskog rata 8

21000 Split

tel/fax: 021 393 500

Centar za cjeloživotno obrazovanje (u osnivanju) provodit će programe permanentnog obrazovanja studenata i pravnika iz javne uprave, pravosuđa, odvjetništva i gospodarstva kako bi se oni vlastitim usavršavanjem i nakon stjecanja diplome i namještenja u struci pripremili za nove profesionalne izazove koje nameće razvitak suvremenog društva, a napose potreba prilagodbe pravnoj stečevini EU. Centar će organizirati predavanja, okrugle stolove, seminare i stručne skupove, te obavljati i niz drugih djelatnosti kao što su davanje ekspertiza i pravnih mišljenja, izdavanje stručnih publikacija i slično.

Ravnateljica: Izv. prof.dr.sc. Željka Primorac

Centar za njemačko, hrvatsko, europsko i komparativno pravo osnovan je radi posredovanja saznanja i informacija o njemačkom, europskom i komparativnom pravu za studente i pravne stručnjake na području prava i gospodarstva u Hrvatskoj, te o hrvatskom i pravu zemalja jugoistočne Europe za njemačke studente i pravne stručnjake, kao i stručnjake međunarodnih organizacija. Centar organizira i razmjenu nastavnika i studenata diplomskog i poslijediplomskog studija, te potiče i provodi zajedničke istraživačke i izdavačke projekte.

Više informacija na službenoj web stranici Centra pod poveznicom http://www.intercentar.de .

Centar za europsku dokumentaciju i istraživanje “Robert Schuman” osnovan s namjerom da istraživačima i široj javnosti omogući konzultiranje europske stručne dokumentacije objavljene u periodici i drugim izdanjima te putem elektroničke mreže. CEDI ima knjižnicu i čitaonicu, koje su opskrbljene dokumentacijom i računalnom opremom za proučavanje europskih tema.