Info

Poslijediplomski doktorski studij prava osigurava ishode učenja najviše razine, te u skladu s tim i odgovarajuće kompetencije koje doktorandi razvijaju tijekom studija.

Doktorandi stječu kompetencije najviše razine (8.2) prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), a odnose se na kreiranje i vrednovanje novih činjenica u dijelu područja znanstvenih istraživanja što dovodi do pomicanja granica znanja, razvijaju socijalne vještine te samostalnost i odgovornost u radu.

Uvjeti upisa na studij

Studij mogu upisati polaznici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. prethodno završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij prava (odnosno ostvarili 300 ECTS bodova) ili raniji dodiplomski studij prava te
 2. ostvarena ukupna prosječna ocjena 3,5 ili viša.

Kandidati su prilikom prijave dužni priložiti opis područja osobnog znanstvenog interesa..

Studij mogu upisati polaznici koji su, uz ispunjene prethodno navedene uvjete, dobili pozitivnu ocjenu prijedloga i opisa područja osobnoga znanstvenog interesa od strane povjerenstva koje čine nastavnici istraživačkog područja za čiji se upis kandidat prijavljuje.

 

Broj studenata je ograničen po istraživačkom području: najviše dva (2) kandidata na jednom istraživačkom području po generaciji. S obzirom da Poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti ima osam (8) istraživačkih područja upisuje se ukupno do šesnaest (16) studenata u jednoj generaciji.

Polaznici su obvezni uz prijavu na doktorski studij pravnih znanosti priložiti motivacijsko pismo koje sadrži prijedlog i opis područja osobnoga znanstvenog interesa te predložiti osobu mentora, u odgovarajućem području istraživanja prema listi mentora koju će utvrditi Vijeće doktorskoga studija.

U motivacijskom pismu dužni su navesti razloge odabira određenoga istraživačkog područja studija te okvirno precizirati područje znanstvenoga istraživanja pro futuro.

Vijeće prije raspisivanja natječaja utvrđuje sve dodatne kriterije koje kandidati moraju zadovoljiti (npr. znanje stranih jezika, objavljeni radovi i sl.).

 • Kompetencije koje se stječu

  Svrha je studija da se student osposobi, pripremnim dijelom studija te izradbom i obranom doktorske disertacije, za samostalni znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju pravo, uključujući metodologiju pravne znanosti kao pripremu.

  Završetkom studija, tj. stjecanjem doktorata znanosti student se osposobljava:

  • za izgradnju akademske karijere na nekoj od znanstveno – nastavnih ili znanstvenih institucija, odnosno za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u privatnom i javnom sektoru;
  • za nastavak usavršavanja na poslijedoktorskoj razini;
  • za samostalno osmišljavanje i provođenje istraživanja u polju pravnih znanosti i razvijanje vlastitog profesionalnog identiteta i integriteta;
  • za upravljanje znanstveno – istraživačkim aktivnostima u okviru projekta odnosno istraživačkog tima;
  • za promicanje izvrsnosti u akademskom i profesionalnom kontekstu u polju pravnih znanosti u okviru društva utemeljenog na znanju;
  • za razvijanje svijesti o profesionalnoj, etičkoj i društvenoj odgovornosti za provedena istraživanja te o mogućim negativnim posljedicama provedenih istraživanja;
  • za suočavanje s novim izazovima društva i gospodarstva te primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u polju prava kojima se doprinosi društvenom i gospodarskom razvitku.
 • Dokumentacija potrebna za prijavu

  1. presliku diplome o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju, a pristupnik koji je stekao diplomu o završenom studiju na stranom sveučilištu mora dostaviti i riešenie nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija;

  2. prijepis ocjena diplomskog, odnosno dodiplomskog studija;

  3. pismo motivacije za Doktorski studij s opisom područja osobnog znanstvenog i istraživačkog interesa;

  4. prijedlog osobe mentora uz izjavu mentora o prihvaćanju mentorstva;

  5. potvrde ili izjavu o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika;

  6. presliku rodnog lista i domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance (strani državljani prilažu rodni/matični list i dokaz o državljanstvu);

  7. dvije fotografije;

  8. životopis pristupnika s naznakom adresc i kontakt podataka (e-mail, broj telefona);

  9. izjavu pristupnika da će sam snositi troškovc studija;

  10. presliku radova i sažetak priopćenja, ako ih pristupnik ima.

 • Trajanje studija , ECTS bodovi i školarina

  Studij traje 6 semestara

  Ukupan broj ECTS = 180 ECTS

  Broj studenata doktorskog studija ograničen je po istraživačkom području, najviše dva (2) kandidata na jednom istraživačkom području po generaciji. Ukupna školarina za cijeli studij iznosi 11.945,05 eura (90.000,00 kuna) koja se plaća u šest (6) jednakih obroka pri upisu u pojedini semestar studija. Trošak postupka obrane doktorske disertacije iznosi 1.990,84 eura (15.000,00 kuna).

 • Akademski naziv/stručni naziv koji se stječe završetkom studija

  doktor/doktorica znanosti iz polja prava (dr. sc. socio.)

 • Kontakt podaci

  Voditelj / voditeljica doktorskog studija:

  Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić

  Tajnik/ Tajnica doktorskog studija:

  Dr. sc. Luka Pribisalić;

  luka.pribisalic@pravst.hr

  mob: +385989381366