Info

Od samog početka djelovanja Pravnog fakulteta u Splitu, kao jedna od najznačajnijih ustrojbenih jedinica djeluje Dekanat Fakulteta.

Uz znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice (katedre, zavode i seminare) ustrojbene jedinice Fakulteta su:

  1. Dekanat Fakulteta 
  2. Knjižnica

Dekanat Fakulteta je unutarnja ustrojbena jedinica Fakulteta.
Dekanat obavlja stručne, administrativne, statističke, računovodstvene, knjigovodstvene, tehničke i pomoćne poslove koji omogućuju uspješan rad Fakulteta.
Dekan upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj.
Dekan predsjeda Fakultetskim vijećem.

Uz navedene poslove, dekan donosi Statut Fakulteta na prijedlog Fakultetskog vijeća, ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, donosi akt o ustroju radnih mjesta na preijedlog Fakultetskog vijeća, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta. Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora.

Dekana bira Fakultetsko vijeće, na način i u postupku utvrđenom Statutom Fakulteta.
Dekan se bira na vrijeme od tri godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dva puta uzastopce.

Dekan je za svoj rad odgovoran Fakultetskom vijeću, Sveučilišnom senatu i Upravnom vijeću sveučilišta u skladu sa Statutom sveučilišta.

Dekanu u radu pomažu tajnik i prodekani. Rad Dekanata kordinira glavni tajnik Fakulteta, dok radom svake referade rukovodi njen voditelj.

 

Zaposleni u Dekanatu i tajništvu:

v.d. glavne tajnice Dr. sc. Mara Barun

Dijana Orlandini, struč.spec.admin.publ.

Juraj Saratlija, dipl.ing.elektrotehnike

Daniela Nazor, dipl. iur.

Uprava

Dekan:

  • izv.prof.dr.sc. Ratko Brnabić

 

Prodekani:

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SURADNJU – Prof.dr.sc. Petar Bačić

PRODEKANICA ZA POSLOVANJE, RAZVOJ I PROJEKTE -Prof.dr.sc. Bosiljka Britvić Vetma

PRODEKAN ZA ZNANOST I POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE – Izv.prof.dr.sc.Matko Pajčić

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTE – Izv.prof.dr.sc. Marko Ivkošić

 

 

Rukovoditeljica u područnoj službi – tajnica Fakulteta:

v.d. glavne tajnice Dr. sc. Mara Barun