Info

Razlozi za pokretanje stručnog studija

U suvremenim uvjetima života nezamisliva je organizacija društva i države bez pravne dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima društva i struke. Danas bez pomoći pravnih profesionalaca nije moguće rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Poradi takvih razloga Pravni fakultet kao jedna od najstarijih institucija Sveučilišta u Splitu, značajno zastupljena i prisutna u javnom životu Republike Hrvatske, a posebice Dalmacije i njenog okruženja, organizira pored pravnog studija usklađenog sa zahtjevima koji proizlaze iz afirmacije Bolonjskog procesa i pripadnosti Hrvatske europskom sveučilišnom prostoru i stručni upravni studij s obzirom na zahtjeve tržišta rada i potrebe za stručno osposobljenim upravnim kadrom.

Kompetencije koje se stječu:

Za upis na stručni studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili bilo koji srednjoškolski program u četverogodišnjem trajanju. Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, uz uvjet da su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava (NISpVU).

 • Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  Završetkom stručnog upravnog studija nositelj diplome stiče sve kompetencije potrebne za ovladavanje svim poslovima administriranja na razini određene i podjeljene odgovornosti struke. Stručni prvostupnik stiče ona opća i posebna znanja i vještine koji su mu nužna za kompetentno i profesionalno obnašanje upravnih poslova u upravnim tijelima, pravosuđu i gospodarskim subjektima upravljanja.

  U tom smislu stručni prvostupnik se osposobljava za obnašanje ovih tipičnih poslova:
  stručno vođenje upravnih poslova, asistencija u vođenju upravnog postupka, profesionalna izrada i obrada odgovarajućih upravnih akata i obnašanje drugih upravnih poslova u organima državne uprave, lokalne uprave i samouprave samostalno obnašanje stručnih radnih zadataka u pravosudnim organima asistencija u obnašanju svih pravnih poslova u trgovačkim društvima, drugim društvima, udrugama, sindikatima i  organizacijama; asistencija u pravnoj pomoći strankama, pomoć sudskim i drugim organima.

 • Mogućnosti nastavka studija

  Uvjeti i rokovi regulirani su Statutom Pravnog fakulteta u Splitu, Statutom Sveučilišta u Splitu i Zakonom.

 • Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

  • Stručni prvostupnik u upravi

Uvjeti i način studiranja

U strukturi trogodišnjeg stručnog Upravnog studija prava na Pravnom fakultetu u Splitu (PFS) obvezni predmeti postavljeni su ravnomjerno na I. i II. godinu studija, dok su izborni predmeti postavljeni na završnoj (III) godini studija. Izborni predmeti na završnoj godini studija imaju svrhu obogaćivanje i nadograđivanje sadržaja osnovnih kolegija stručnog upravnog studija te pored praktične nastave u upravnim strukturama produbiti i finalizirati pojedina znanja pred završni rad.

Predmeti studija obvezni za sve studente su dvosemestralni i jednosemestralni, a rad i zalaganje na kolegijima te svaki položeni ispiti donose odgovarajući broj ETCS bodova. PFS je prilikom ETCS vrednovanja kolegija vodio računa o objektivnoj težini (relevanciji) kolegija na stručnom studiju. U tom smislu PFS je različito vrednovao pravne odnosno nepravne predmete, a unutar pravnih predmeta shodno tradiciji obrazovanja na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj vodio računa o kapitalnim pozitivnopravnim predmetima (12), temeljnim predmetima za stručni upravni studij (12) o ostalim pravnim predmetima (10), te drugim predmetima (6). Izborni kolegiji vrednovani su istim brojem bodova (6). Na III godini u šestom završnom semestru obvezna upravna praksa u jednom od nastavnih baza vrednovana je s 10 a završni diplomski rad vrednovan je s 20 ECTS bodova.

Od prvog do četvrtog semestra studenti pored predavanja pohađaju seminare i vježbe koje su za većinu kolegija obligatorne. Vježbe se izvode prema određenom semestralnom rasporedu. Seminari se organiziraju na pretežno teorijskim kolegijima. U trećoj godini studija studenti upisuju određeni broj izbornih predmeta, pohađaju upravnu praksu te se pripremaju za izradu i obranu diplomskog rada.

U toku četiri semestra studenti su dužni pohađati nastavu stranog jezika za upravne pravnike (engleski, njemački, francuski…). Nastava se izvodi prema satnici određenoj godišnjim rasporedom, i s obveznim polaganjem ispita iz stranog jezika jer se njime omogućuje uspješno kompletiranje završnog rada .

Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 42 ETCS bodova iz prethodne godine studija, uz obavezu testiranja semestara, pohađanja nastave i sudjelovanja u vježbama, i drugim aktivnostima dogovorenim s nastavnikom.

Studenti mogu u duhu produbljavanja i širenja svog obrazovanja a posebice u ozračju razvijanja svijesti o povezanosti sveučilišta upisivati srodne kolegije s onih sastavnica Sveučilišta koje u svojim programima stručnih imaju kolegije koji se dotiču /prepliću s interesom stručnog upravnog studija. Studenti pak s odgovarajućih sastavnica Splitskog sveučilišta mogu uz prethodno informiranje u dekanatu fakulteta, na PFS kao izborni predmet upisivati odgovarajuće kolegije s ovog studija.

U programu stručnog upravnog studija PFS postoje kolegiji koji s poredbenom stajališta izlažu problematiku pojedinih upravnih područja. Osim nastave stranih jezika prema potrebi se organizira i nastava na stranom jeziku iz grupe predmeta koji imaju poredbenu orijentaciju ili se naslanjaju na međunarodno, transnacionalno ili evropsko pravo (Upravni i pravni sustav EU, Sociologija uprave, Elektronska uprava, Upravno pravo, Upravnoprocesno pravo, Radno pravo, Sindikalno pravo).

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova reguliraju se Pravilnikom o ECTS Sveučilišta u Splitu, Statutom Pravnog fakulteta u Splitu, te ugovorima koje PFS ima sa svojim kooperativnim institucijama-partnerima.

Smatra se da je student ispunio svoje obveze obranom diplomskog rada.

Status i prava studenata koji su prekinuli studiji ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu ili namjeravaju nastaviti studij na drugom studijskom programu regulirati će se Statutom Sveučilišta, Pravilnikom o ECTS Sveučilišta u Splitu te Statutom PFS.

Uvjeti izvedbe:
Uvjeti izvođenja studija
4.1. Mjesta izvođenja studijskog programa
Studij se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split.
4.2. Podaci o prostoru i opremi
Pravni fakultet u Splitu, vlasnik je poslovnog prostora korisne površine od 3.230 m2. Na jednog studenta otpada 2,09 m2, a po zaposlenom to iznosi 48,93 m2. Nastavni se procesi odvijaju u velikoj predavaonici (Dvorana III) sa sjedećih 250 mjesta, predavaonici broj (I) sa 100 sjedećih mjesta, a u predavaonici broj (II) smješten je moderno opremljen informatički kabinet sa 17 računala. Predavaonica broj (IV) ima 80 sjedećih mjesta, a predavaonica broj (VI) ima 60 mjesta. Predavaonice (VII) i (VIII) imaju po 80 sjedećih mjesta. Fakultet raspolaže i sa dvije seminarske prostorije po 30 sjedećih mjesta (Centar za hrvatsko-njemačko, evropsko i komparativno pravo, Seminar za kaznenopravnu praksu).
Fakultet raspolaže sa tri (3) aparata za kopiranje, šesnaest (16) računala 486, dvadeset i dva (22) računala DEC Venturis, osamnaest (18) računala Compaq Celeron/PIII, trideset (30) računala Celeron/PIII, dva (2) Kiosk Ericsona, dva (2) studomata, dva (2) Server Suna, jedanim (1) Server Win 2000, jednim (1) Laptopom, trideset i šest (36) laserskih pisača, jednim (1) projektorom i dva (2) scannera.
Studentima je na raspolaganju u informatičkoj predavaonici sedamnaest (17) Compaq računala, jedno (1) DEC računalo u prostoriji Podružnice studenstkog zbora i ELS-e, Internet kabinet sa četiri (4) računala, jedno (1) računalo u prostoriji za kliničku nastavu (sudsku praksu) i pretraživač u knjižnici Fakulteta – DEC Venturis u kojoj se još nalazi pet (5) Celeron/PIII računala s jednim (1) Sun serverom.
Dekanat Fakulteta koristi sedam (7) Celerona /PIII, a Studentska referada jedan (1) Compaq, dva (2) DEC-a i jedan (1) Celerom.
Knjižnica je smještena u prizemnim prostorijama zgrade Fakulteta s ukupnom površinom od 645 m2. U sklopu knjižnice je i čitaonica s 36 čitalačkih mjesta.
Knjižnica je organizacijski podijeljena na tri odjela: 1. knjige 2. časopisi 3. čitaonica. Za obradu fonda koristi se UNIX – mrežna verzija programskog paketa Crolist, a katalozi se mogu pretraživati on-line kroz mrežu hrvatskih knjižnica.
Preko svojih informativnih sredstava (kataloga, biltena prinova..) knjižnica upoznaje studente i nastavnike s knjižničnim fondom. Knjižnični fond koristi se posudbom knjiga i radom u čitaonici uz koju je vezana kompletna periodika, dio udžbeničke i seminarske literature, referentna zbirka, magistarski radovi i disertacije.
Knjižnični fond ima ukupno oko 100.000 svezaka (knjiga i periodike). Broj monografskih publikacija iznosi nešto više od 42.000 naslova, a serijskih publikacija oko 1.000 naslova, dok se tekući broj naslova periodike (domaćih i stranih) kreće oko 250 naslova.
Broj naslova po studentu kreće se oko 20 jedinica knjižničnog fonda.
Godišnja prinova knjiga u razdoblju od 2000 – 2004. godine, prosječno je iznosila oko 800 svezaka. Od ukupnog knjižničnog fonda 58% odnosi se na pravne znanosti, a ostala 42% na sve ostale znastvene grane koje se izučavaju na Fakultetu na dodiplomskom (sveučilišnom i stručnom) i poslijediplomskom studiju.
Postojeći knjižni fond, kod čije se nabave vodi računa da sve znanstvene grane, koje su vezane uz dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Fakultetu, osigurava pokrivenost navedenih programa potrebnom literaturom.
4.3. i 4.4 Nastavnici i suradnici (vidi ostatak weba)
4.5.Popis nastavnih radilišta (nastavnih baza)
NASTAVNE BAZE. Županija Splitsko-Dalmatinska; Grad Split; Općina Solin, Općina Trogir, Općina Sinj, Policijska uprava Split, Općinski sud u Splitu, Zemljišnik, Katastar, Državno odvjetništvo u Splitu, Odvjetničke kancelarije, tijela državne i lokalne vlasti, Gospodarska komora u Splitu, centri izvrsnosti : Informatički kabinet, Seminari…4.6. Optimalan broj studenata
Pravni fakultet u Splitu za potrebe stručnog studija uprave upisuje planiranih 355 studenata, od toga uz potporu Ministarstva 50, osobne potrebe 75, izvanredni studenti 120, strani studenti 5, koje se brojke kreću u granicama mogućih kapaciteta PFS.4.7. Procjena troškova studija po studentu
Prrocjenjuje se da bi trošak studija po studentu iznosio 11.000,00 (jedanaesttisuća kuna).4.8. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa
Pravni fakultet u Splitu razvija model i metode praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe stručnog studijskog programa koji se naslanja koliko na interne toliko i eksterne čimbenike praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa. Zavodi, katedre i kolegiji pojedinih grupacija nastavnika i suradnika, studentske tribine s prodekanom za nastavu. ankete mjesta su i načini internih rasprava o programima i njihovoj uspješnosti, dok su pozivi i sučeljavanja s kritikom pravnih stručnjaka i profesionalaca iz pravosuđa, odvjetništva, državne uprave, gospodarstva i sl. najbolji način provjere uspješnosti praktičnog pravnog orjentiranja završenih upravnih pravnika.5.Ostale napomene
Pravni fakultet nastoji u okviru stručnih studija razvijati discipline koje su povezane uz odgovarajuću pravnu problematiku predloženog programa.. Tako se u okviru ponuđenog stručnog Upravnog studija stavlja naglasak na one komponente uprave koji imaju za cilj njeno otvaranje prema građanima i modernizaciju njenog rada u svekolikim odnosima koji danas ispunjavaju pravni i politički prostor Republike Hrvatske. U tom smislu Pravni fakultet treba potporu kojom bi se osigurala kontinuirana izobrazba pravnih profesionalaca potrebnih suvremenoj upravi kao sve releventnijeg aktera u cjelini društvenih i pravno-političkih odnosa.
Info (ukratko):
1.1. Razlozi za pokretanje stručnog studija
U suvremenim uvjetima života nezamisliva je organizacija društva i države bez pravne dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima društva i struke. Danas bez pomoći pravnih profesionalaca nije moguće rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Poradi takvih razloga Pravni fakultet kao jedna od najstarijih institucija Sveučilišta u Splitu, značajno zastupljena i prisutna u javnom životu Republike Hrvatske, a posebice Dalmacije i njenog okruženja, organizira pored pravnog studija usklađenog sa zahtjevima koji proizlaze iz afirmacije Bolonjskog procesa i pripadnosti Hrvatske europskom sveučilišnom prostoru i stručni upravni studij s obzirom na zahtjeve tržišta rada i potrebe za stručno osposobljenim upravnim kadrom.U kontekstu samoanalize Pravnog fakulteta u Splitu, izvršena je usporedba s nastavnim planovima i programima pravnih fakulteta nekih razvijenih ali i drugih evropskih zemalja (Francuske, Njemačke, Poljske, Slovenije…) Za potrebe ovoga studija posebno su se sagledavali i uspoređivali programi onih obrazovnih visokoškolskih institucija kojima je orijentacija studij administracije i to u više zemalja. Ta je analiza pokazala opravdanost potrebe da se uz visoko pravno obrazovanje studentima ponudi i stručno upravno obrazovanje i osposobi kvalificirani upravno pravni kadar.Uz tradicionalni nastavni plan i program stručnog studija ostvarena je i rekonstrukcija postojećeg nastavnog plana i programa Upravnopravnog studija u Upravni studij s ciljem još većeg približavanja programima srodnih studija i to posebice u onim europskim zemaljama koje prakticiraju taj stupanj pravničkog obrazovanja.
Iz svega proističe da se o nastavnom planu i programu stručnog Upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu vodi stalna briga. Njegov sadašnji i evolutivni plan i program pruža solidan temelj za kvalitetno obrazovanje profila upravnog pravnika.
Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada. Stručni upravni studij svojim profilom odgovara na potrebe svekolike modernizacije najvećeg broja profesionalnog kadra u državnoj upravi, pravosuđu, gospodarskim subjektima i sukladan je potražnji koja na tržištu rada vlada za stručno osposobljenim kadrom koji je u stanju opsluživati upravni aparat javnog i privatnog poduhvata u procesu transformacije i adaptacije suvremenog prava u svim sektorima društvenog života.
Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Iskustvo djelatnika Pravnog fakulteta u Splitu u teorijsko-znanstvenoj sferi svakako je doprinjelo implementaciji projekata u module stručnog upravnog studija. Činjenica da je Pravni fakultet u Splitu sudjelovao na nacionalnoj i međunarodnoj razini u izradi zakonskih tekstova i pravnih mišljenja koja pokrivaju gotovo sve grane prava kao i u donošenju međunarodnih pravnih dokumenata, svakako doprinosi razini stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu.
Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta. Program stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu donekle je usporediv sa sličnim programima nekoliko institucija u Evropi i svijetu: (1) Fakulteta za Upravo – Univerza v Ljubljani, (2) Fachhochschule Kehl Univ. of Applied Administrative Studies, (3) Applied Administrative Studies, Trent University, (4) Undergraduate Studies in Administrative Studies, York University, itd.1.2. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa
Program stručnog Upravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu sljednik je stručnog Upravnopravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu koji je u razdoblju dužem od tri desetljeća uspješno realizirao ovaj obrazovni program za čitavu regiju i širi geokulturni prostor.1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata
Stručni upravni studij je otvoren prema svim studijima iz područja upravnih i pravnih znanosti istog ranga studiranja.
Stoga su studenti ovog studija otvoreni prema svim sveučilištima, a posebice prema Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Mariboru, Sveučilištu u Mostaru, Sveučilištu u Trstu.
Otvorenost studija se potiče i njegovom mobilnošću, koja će se na ovom stručnom studiju omogućiti na više načina:
– polaganjem svih upisanih predmeta iz predhodne godine studija, što znači studiranje godine za godinu;
– primjerenom opterećenošću studenata;
– pojačanim angažmanom nastavnika i studenata u pogledu redovitog prisustvovanja nastavi, koja će biti obavezna te učestalim provjerama znanja studenata putem testova, kolokvija i drugih načina provjere znanja. Time se studente potiče na kontinuiran rad tijekom trajanja nastave iz određenog predmeta i pruža im se mogućnost polaganja ispita odmah nakon što je odslušan;
– većom brigom nastavnika za studente i rješavanjem problema vezanih za studiranje bez odgode.1.4. Ostali elementi i potrebni podaci
Za kadrove s Upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu poseban interes pokazuje: tijela državne uprave i lokalne samouprave, upravljačke strukture privatnog sektora, sudstvo, državno odvjetništvo, trgovačka društva, ustanove, političke institucije, udruge, gospodarska komora, odvjetnička komora, javnobilježnička komora, zdravstvene ustanove, sindikati.