PRAVNI FAKULTET SPLIT

Pravni fakultet u Splitu je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje u polju pravnih znanosti ustrojava i izvodi : integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, stručni studij i poslijediplomske studije.

Pravni fakultet u Splitu osnovan je 1961. godine. U znanstveno-nastavnom procesu na Pravnom fakultetu sudjeluju vrsni sveučilišni nastavnici i suradnici te stručnjaci iz prakse.

Profesori Pravnog fakulteta nositelji su brojnih priznanja za svoj rad, članovi su znanstvenih udruga i ekspertnih grupa. Uz bogata znanstveno-istraživačka znanja nastavnika, za uspješno studiranje studentima stoje na raspolaganju i drugi sadržaji: informatički kabinet, suvremena nastavna pomagala te bogata knjižnica s moderno opremljenom čitaonicom.

Pravni fakultet izdaje Zbornik radova , znanstveni časopis s međunarodnom recenzijom. Fakultet izvodi deset znanstvenih projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.U cilju poboljšanja znanstvenoistraživačkog rada, stručne, nastavne i ekspertizne djelatnosti, te poveziva­nja s praksom, u okviru Fakulteta djeluje pet centara , a u osnivanju je još jedan .

0
Redovitih profesora
0
Doktora znanosti
0
Diplomiranih pravnika

CENTAR ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Osnovan je s ciljem podupiranja studenata i nastavnika Fakulteta u istraživačkom radu, kreativnom pristupu učenju, razvijanju komunikacijskih vještina te provedbi Bolonjske deklaracije. U okviru Centra djeluju tri radionice : Kako učiti i pisati pisane radove, Legal English, te Debatni klub studenata Pravnog fakulteta u Splitu .

CENTAR ZA MEDICINSKO PRAVO

Bavi se praćenjem propisa s područja medicinske djelatnosti te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva na tom području s pravom EU, izgradnjom baze podataka o regulativi, literaturi i stručnjacima koji se bave medicinskim pravom, organiziranjem seminara i znanstvenih skupova te surađuje s drugim domaćim i inozemnim institucijama s područja medicinskog prava. Na inicijativu Centra, Pravni fakultet u Splitu ustrojio je poslijediplomski specijalistički studij “Medicinsko pravo” koji je s izvođenjem nastave počeo u veljači 2009. godine.

CENTAR ZA NJEMAČKO, HRVATSKO, EUROPSKO I KOMPARATIVNO PRAVO

Osnovan je radi posredovanja saznanja i informacija o njemačkom, europskom i komparativnom pravu za studente i pravne stručnjake na području prava i gospodarstva u Hrvatskoj, te o hrvatskom i pravu zemalja jugoistočne Europe za njemačke studente i pravne stručnjake, kao i stručnjake međunarodnih odrganizacija. Centar organizira i razmjenu nastavnika i studenata diplomskog i poslijediplomskog studija, te potiče i provodi zajedničke istraživačke i izdavačke projekate.

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Provodi programe permanentnog obrazovanja studenata i pravnika iz javne uprave, pravosuđa, odvjetništva i gospodarstva kako bi se oni vlastitim usavršavanjem i nakon stjecanja diplome i namještenja u struci pripremili za nove profesionalne izazove koje nameće razvitak suvremenog društva, a napose potreba prilagodbe pravnoj stečevini EU. Centar organizira predavanja, okrugle stolove, seminare i stručne skupove, te obavljati i niz drugih djelatnosti kao što su davanje ekspertiza i pravnih mišljenja, izdavanje stručnih publikacija i slično.

CENTAR ZA EUROPSKU DOKUMENTACIJU I ISTRAŽIVANJE ``ROBERT SCHUMAN`` (CEDI)

Osnovan je s namjerom da istraživačima i široj javnosti omogući konzultiranje europske stručne dokumentacije objavljene u periodici i drugim izdanjima te putem elektroničke mreže. CEDI ima knjižnicu i čitaonicu, koje su opskrbljene dokumentacijom i računalnom opremom za proučavanje europskih tema.