Zaklada Zlatko Crnić – natječaj za dodjelu stipendija

ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2021/08
Zagreb, 14. rujna 2021.

UPRAVNI ODBOR RASPISUJE

natječaj za dodjelu

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

I. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2021./2022.
Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti II., III., IV. i V. godine studija na sveučilišnom studiju za magistra prava na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:
– ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
– ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

II. Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveni ili stručni rad iz polja prava, nagrada dekana ili rektora (osim za uspjeh u studiju) i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada za osvojeno jedno od prva tri mjesta, vezana uz pravni studij, što se dokazuje ispravom ustanove ili organizatora natjecanja.

III. Zaklada dodjeljuje ukupno 12 stipendija.

IV. Visina stipendije iznosi 1.400,00 kn mjesečno (listopad – srpanj).

V. Zahtjev se podnosi na obrascu koji je objavljen, kao i sam natječaj, na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr . Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa, potvrda fakulteta o prosjeku ocjena i izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.
Kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstvenostručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati skenirano na mail adresu Zaklade info@zakladazlatkocrnic.hr i poštom preporučeno na adresu:
ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N. Š. Zrinskog 5
do 22. listopada 2021. godine (s naznakom – za gđu Dubravku Burcar)

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.
O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom odboru Zaklade u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje mailom i poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Upravitelj Zaklade:
dr. sc. Danko Špoljarić

Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka

Zahtjev za dodjelu stipendije