VIII. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE „AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA – NACIONALNA I USPOREDNA PRAVNOTEORIJSKA I PRAKTIČNA DOSTIGNUĆA“

Datum održavanja
6. i 7. listopada 2022. godine

Organizatori

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Katedra za građansko procesno pravo

Zavod za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem

Zavod za suradnju s gospodarstvom i ustanovama

Predsjednica programskog odbora

izv. prof. dr. sc. Dinka Šago

Programski odbor

prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika prof. dr. sc. Jozo Čizmić prof. dr. sc. Vesna Rijavec

prof. dr. sc. Tatjana Zoroska Kamilovska prof. dr. sc. Arsen Janevski

prof. dr. sc. Aleš Galič prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

prof. dr. sc. Suzana Kraljić prof. dr. sc. Regina Garcimartín Montero

prof. dr. sc. Alena Huseinbegović izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić

izv. prof. dr. sc. Viktorija Haubrich izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sanja Čović Jurčević, mag. Iur.

Kontakt

izv. prof. dr. sc. Dinka Šago email:
dsago@pravst.hr
Radni jezik: hrvatski, slovenski, engleski

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Sveučilišta u Split

 

PROGRAM – 6. i 7. 10. 2022