Obavijest Katedre za sociologiju o terminima ispita u izvanrednom ispitnom roku

  1. Ispit iz kolegija Sociologija hrvatskog društva održat će se u ponedjeljak, 07. 12. 2020., u 12.00h (kabinet broj 77/ III. kat);
  2. Ispit iz kolegija Sociologija uprave održat će se u utorak, 08. 12. 2020., u 8.30h, u dvorani broj 5;
  3. Ispit iz kolegija Sociologija održat će se u utorak, 08. 12. 2020., u 9.00h, u dvorani broj 2.

Napomena: ispiti se provode neposredno, na fakultetu, a u pogledu pristupanja ispitima on-line studenti trebaju postupiti u skladu s  „Odlukom o načinu provođenja ispita u Ak. god. 2020./2021.“. Sve informacije o terminima ispita objavljene su i na intranet stranicama kolegija.

Katedra za sociologiju

Obavijest o načinu provođenja ispita u izvanrednom roku – prosinac 2020. – Katedra za građansko procesno pravo

Katedra za građansko procesno pravo u ispitnom terminu 7. prosinca 2020. godine provodit će ispite iz obveznih i izbornih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju, i to iz:
Građanskog procesnog prava, Javnobilježničkog prava, Europskog građanskog postupovnog prava, Organizacije pravosuđa, Izvanparničnog procesnog prava, Hrvatskog i europskog građanskog ovršnog prava i Ovršnog prava

neposredno u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu te na daljinu (online) putem platforme MS Teams, uz izuzetak ispita iz Arbitražnog prava koji se može polagati samo neposredno (popis studenata sa terminima dostupan na intranetu).

Namjeru polaganja usmenog ispita na daljinu studenti trebaju prijaviti na dsago@pravst.hr, odnosno pristupiti timu Ispit iz pojedinog kolegija (linkovi su na Intranetu) nakon čega će dobiti upute o načinu i terminu pristupanja ispitu. Molimo upite poslati najkasnije do 15 sati 5. prosinca 2020.

Detaljne upute o provođenju ispita iz pojedinih kolegija, ali i poziv da se mogu javiti predmetnom nastavniku ako žele pristupiti ispitu na daljinu, studenti mogu pronaći od 2. prosinca na intranet stranici uz svaki od navedenih kolegija Katedre za građansko procesno pravo.

Obavijest o održavanju online ispita s katedre Međunarodnog javnog prava koji se trebaju održati u ponedjeljak 7. 12.2020. godine.

Online ispiti iz predmeta Međunarodno javno pravo, Međunarodno pravo mora Rješavanje sporova u međunarodnom pravu, Međunarodni ugovori, Diplomatsko i konzularno pravo, Međunarodno organizacije te Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava  će se početi održavati u ponedjeljak, 7.prosinca preko aplikacije MS Teams prema rasporedu objavljenom na intranetu. Studenti se trebaju pridružiti u grupu” Ispiti – Međunarodno javno pravo 7.prosinac 2020.”  u točno vrijeme određeno rasporedom dostupnom na intranetu.

OBAVIJEST O NAČINU PROVOĐENJA ISPITA KATEDRE ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO

Nastavnici Katedre za kazneno procesno pravo u izvanrednom ispitnom roku u prosincu akademske godine 2020./2021. izvodit će ispite na sljedeći način:

Ispiti koji se provode usmeno (iz obveznih i izbornih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju) provodit će se neposredno u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu te na daljinu (online) putem platforme MS Teams. Namjeru polaganja usmenog ispita na daljinu studenti trebaju prijaviti predmetnim nastavnicima putem e-maila nakon čega će dobiti detaljnije upute o načinu pristupanja ispitu.

Ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela (Osnove kaznenog postupka, Stručni upravni studij) provoditi će se isključivo na daljinu, na način da se pisani dio ispita provodi putem platforme Merlin, a usmeni dio ispita putem platforme MS Teams.

Detaljne upute o provođenju ispita iz pojedinih kolegija studenti mogu pronaći na intranet stranicama kolegija Katedre za kazneno procesno pravo.

Katedra za kazneno pravo: obavijest o načinu i terminima provođenja ispita u izvanrednom ispitnom roku, prosinac 2020.

Pisanom dijelu ispita svih kolegija Katedre za Kazneno pravo na izvanrednom ispitnom roku u prosincu 2020. godine studenti mogu pristupiti po izboru i to: online preko sustava Merlin ili neposredno u dvoranama Fakulteta.

Studenti ne trebaju obavještavati nastavnike o izabranom načinu pristupanja, nego pristupiti testu on-line, ili doći na Fakultet sukladno posebnom rasporedu malih grupa pristupnika objavljenom na intranet stranicama pojedinih kolegija Katedre.

Ispitni pristupnici koji pisanom dijelu ispita pristupaju neposredno dužni su se striktno pridržavati termina ispita svoje grupe (ne dolaziti ranije).

U istoj rubrici (Obavijesti uz kolegije na intranetu Pravnog fakulteta), objavljene su detaljne upute u svezi polaganja pisanog dijela ispita na daljinu.

 

Katedra za Kazneno pravo